Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Warszawa, dnia 08.05.2019 r.

EZ/ZP-8/2019

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych

Zamawiający, zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na sukcesywną dostawę artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych, dokonał czynności wyboru najkorzystniejszej oferty. W przedmiotowym postępowaniu złożono cztery oferty.

Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium oceny ofert - ceną:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Liczba punktów w kryterium cena brutto

1

AMAD sp. z o.o.

ul. Łąkowa 31

05-092 Łomianki

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

 

48,60

3

AUTOMATYKA BIUROWA sp. z o.o.

Al. Prymasa Tysiąclecia 103

01-424 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

 

97,66

4

ATMAZ sp. z o.o.

ul. Nakielska 3

01-106 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

 

100

 

Zamawiający informuje o odrzuceniu oferty firmy TRIO COLOR Daniel Sztajer, ul. Pola Karolińskie 4/2, 02-401 Warszawa, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

Uzasadnienie: Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, ponieważ treść oferty Wykonawcy nie odpowiada treści SIWZ.

Wykonawca złożył Formularz oferty, stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ, w którym zaoferował dostawę tonerów z końcówką kodu RP, w pozycjach: 49, 53, 54, 73, 75, 95, jako tonery refabrykowane. Zgodnie z informacją uzyskaną od wytwórcy i wyłącznego dystrybutora materiałów eksploatacyjnych marki PRISM: „produkty nowe posiadają końcówki kodu NP”.

Zamawiający nie dopuszczał możliwości zaoferowania produktów refabrykowanych, wymagał natomiast dostawy produktów fabrycznie nowych, wykonanych z nowych elementów wcześniej nie używanych, nie regenerowanych, posiadających parametry nie gorsze niż wymagane przez Zamawiającego, wyprodukowanych, zgodnie z obowiązującymi normami.

Zamawiający w SIWZ określił, że w przypadku dostawy materiałów eksploatacyjnych, pod pojęciem „fabrycznie nowe” rozumiał produkty wykonane z nowych elementów, bez śladów uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta, z widocznym logo, symbolem produktu i terminem przydatności do użytku, posiadających wszelkie zabezpieczenia szczelności zbiorników z tonerem/tuszem. Przez produkt „równoważny” Zamawiający rozumiał produkt kompatybilny ze sprzętem, do którego zostanie dostarczony, o parametrach takich samych bądź lepszych (pojemność tuszu/tonera, wydajność i jakość wydruku) w stosunku do produktu oryginalnego produkowanego przez producenta urządzenia.

Oferta nieodpowiadająca treści specyfikacji to taka, która jest sporządzona odmiennie, niż określają to postanowienia SIWZ. Odmienność ta powinna przejawiać się przede wszystkim w zakresie proponowanego przedmiotu zamówienia i sposobu jego realizacji.

Art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp dotyczy wyłącznie niezgodności treści oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a contrario należy przyjąć, że nie może on stanowić podstawy odrzucenia oferty w razie niezgodności formy oferty z postanowieniami specyfikacji (zob. KIO/UZP 173/09). Odrzucenie oferty na podstawie przepisu art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp może nastąpić tylko wówczas, gdy niezgodność treści oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest niewątpliwa (zob. KIO/UZP 97/09). Zamawiający nie może wywodzić negatywnych dla wykonawcy skutków prawnych w postaci odrzucenia jego oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia nie zawierała wyraźnych i jednoznacznych wymagań dotyczących treści oferty.

Na gruncie przepisów Pzp oferta jest oświadczeniem woli wykonawcy wyrażonym w formularzu ofertowym, stanowiącym jednostronne zobowiązanie wykonawcy do wykonania na rzecz zamawiającego przedmiotu zamówienia publicznego, jeżeli oferta złożona przez wykonawcę wybrana została jako najkorzystniejsza (zob. KIO/UZP 824/08; KIO/UZP 847/08, KIO/UZP 851/08, KIO/UZP 663/09; KIO/UZP 343/09). W orzecznictwie pod pojęciem treści oferty należy rozumieć deklarowane w ofercie spełnienie wymagań zamawiającego przede wszystkim co do zakresu, ilości, jakości warunków realizacji i innych elementów istotnych dla wykonania zamówienia (zob. KIO 2345/11).

Obowiązkiem Wykonawcy jest zaoferowanie przedmiotu zamówienia odpowiadającego oczekiwaniom Zamawiającego wyartykułowanym w SIWZ. Jeśli treść oferty będzie niezgodna z treścią SIWZ, ofertę należy odrzucić na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (wyrok z dnia 24 listopada 2010 r., sygn. akt KIO 2480/10).

W związku z powyższym zasadne jest zastosowanie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, jako podstawy prawnej do odrzucenia oferty firmy TRIO COLOR Daniel Sztajer, ul. Pola Karolińskie 4/2, 02-401 Warszawa.

Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty - ATMAZ sp. z o.o., ul. Nakielska 3, 01-106 Warszawa. Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę i uzyskał najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, umowa może zostać podpisana z wybranym Wykonawcą, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

Warszawa, dnia 10.05.2019 r.

EZ/ZP-8/2019

Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na sukcesywną dostawę artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych

 

Zamawiający informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na sukcesywną dostawę artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych, zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp: Zamawiający unieważnia postępowanie prowadzone w trybie zapytania o cenę, jeżeli nie złożono co najmniej dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu.

Zamawiający w dniu 08.05.2019 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy ATMAZ sp. z o.o., ul. Nakielska 3, 01-106 Warszawa. Po wysłaniu informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający otrzymał informację, iż wybrana oferta nie spełnia wymagań Zamawiającego, określonych w SIWZ w poszczególnych pozycjach artykułów biurowych i papierniczych.

W związku z otrzymaniem ww. informacji o niezgodnej z przepisami czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, Zamawiający informuje, że zgodnie z jednolitym stanowiskiem prezentowanym w judykaturze w sytuacji gdy po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wejdzie w posiadanie informacji, które mogły mieć wpływ na wynik postępowania może unieważnić swoją decyzję. Zamawiający jest uprawniony do unieważnienia pierwotnie podjętej decyzji poprzez uwzględnienie przez Zamawiającego informacji o czynności niezgodnej z prawem wniesionej na podstawie art. 181 ust. 1 ustawy Pzp.

 

Zamawiający informuje o odrzuceniu oferty firmy ATMAZ sp. z o.o., ul. Nakielska 3, 01-106 Warszawa, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

Uzasadnienie: Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy  Pzp ponieważ treść oferty Wykonawcy nie odpowiada treści SIWZ. Treść oferty to jednostronne zobowiązanie Wykonawcy do wykonania oznaczonego świadczenia, które zostanie zrealizowane na rzecz Zamawiającego. Świadczenie Wykonawcy ma odpowiadać opisanym w SIWZ potrzebom Zamawiającego. Ich porównanie (opisu przedmiotu do zobowiązania Wykonawcy) przesądza o tym, czy treść oferty odpowiada treści SIWZ. O niezgodności ofert z treścią SIWZ można mówić w sytuacji, gdy oferta nie odpowiada w pełni przedmiotowi zamówienia w ten sposób, że nie zapewnia jego realizacji w całości.

Niezgodność z zapisami SIWZ wynika z faktu, iż Wykonawca w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ zaoferował produkt niezgodny z wymaganiami Zamawiającego w Artykułach biurowych i papierniczych:

 

Poz.

Nazwa artykułu wymaganego przez Zamawiającego

Nazwa oferowanego przez Wykonawcę artykułu - oznaczenie które pozwoli na jednoznaczną identyfikację zaoferowanego artykułu

Producent artykułu

48

Ofertówki przezroczyste miękkie groszkowe (op. 25 szt.), Esselte

Ofertówki przezroczyste miękkie groszkowe (op. 25 szt.) Datura

Helkra

88

Zszywki Grand model 369 Staples 24/6

Zszywki Fian model 369 24/6

Praxis

105

Spinacze Handy Grand 28mm (100 szt.)

Spinacze Fian 28 mm (100 szt.)

Praxis

122

Klipy metalowe do papieru małe 19 mm Grand (op. 12 szt.)

Klipy metalowe do papieru małe 19 mm D.Rect (op. 12 szt.)

Leviatan

123

Klipy metalowe do papieru średnie 25 mm Grand (op. 12 szt.)

Klipy metalowe do papieru średnie 25 mm D.Rect (op. 12 szt.)

Leviatan

124

Klipy metalowe do papieru duże 32 mm Grand (op. 12 szt.)

Klipy metalowe do papieru duże 32 mm D.Rect (op. 12 szt.)

Leviatan

125

Klipy metalowe do papieru wielkie 41 mm Grand (op. 12 szt.)

Klipy metalowe do papieru wielkie 41 mm D.Rect (op. 12 szt.)

Leviatan

126

Klipy metalowe do papieru 51 mm Grand (op. 12 szt.)

Klipy metalowe do papieru 51 mm D.Rect (op. 12 szt.)

Leviatan

154

Listwa wsuwana Leitz białe (op. 100)

 

 

 

- 3 mm   do 30 kartek

Listwy wsuwane Datura białe (op. 100) 3 mm

Helkra

 

- 6 mm   do 60 kartek

Listwy wsuwane Datura białe (op. 100) 6 mm

Helkra

 

- 9 mm   do 90 kartek

Listwy wsuwane Datura białe (op. 100) 9 mm

Helkra

 

- 12 mm   do 120 kartek

Listwy wsuwane Datura białe (op. 100) 12 mm

Durable

 

- 15 mm   do 150 kartek

Listwy wsuwane Datura białe (op. 100) 15 mm

Helkra

167

Baterie specjalistyczne Energizer CR 2032 (op. 2 szt.)

Baterie specjalistyczne Panasonic CR 2032 (op. 2 szt.)

Panasonic

168

Baterie specjalistyczne Energizer CR 2025 (op. 2 szt.)

Baterie specjalistyczne Panasonic CR 2025 (op. 2 szt.)

Panasonic

Obowiązkiem Wykonawcy jest zaoferowanie przedmiotu zamówienia odpowiadającego oczekiwaniom Zamawiającego wyartykułowanym w SIWZ. Jeśli treść oferty będzie niezgodna z treścią SIWZ, ofertę należy odrzucić na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (wyrok z dnia 24 listopada 2010 r., sygn. akt KIO 2480/10).

Ponadto, niezgodność treści oferty z treścią SIWZ, stanowiącą przesłankę do odrzucenia oferty zachodzi wówczas, gdy wartość merytoryczna nie odpowiada pod względem przedmiotu zamówienia lub sposobu jego wykonania wymogom zawartym w SIWZ (wyrok sygn. akt KIO 2682/11 z dnia 28 grudnia 2011 r.).

Natomiast w wyroku z dnia 12 grudnia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza (sygn. akt KIO 2555/11) podkreśla, że niezgodność oferty z SIWZ ma miejsce w szczególności w przypadku, gdy zaoferowany przedmiot zamówienia nie odpowiada opisanemu w SIWZ, co do zakresu, ilości, jakości, warunków realizacji i innych elementów dotyczących wykonania zamówienia.

W związku z powyższym zasadne jest zastosowanie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, jako podstawy prawnej do odrzucenia oferty firmy ATMAZ sp. z o.o., ul. Nakielska 3, 01-106 Warszawa.

Zamawiający informuje o odrzuceniu oferty firmy Automatyka Biurowa sp. z o.o., Al. Prymasa Tysiąclecia 103, 01-424 Warszawa, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

Uzasadnienie: Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy  Pzp ponieważ treść oferty Wykonawcy nie odpowiada treści SIWZ. Treść oferty to jednostronne zobowiązanie Wykonawcy do wykonania oznaczonego świadczenia, które zostanie zrealizowane na rzecz Zamawiającego. Świadczenie Wykonawcy ma odpowiadać opisanym w SIWZ potrzebom Zamawiającego. Ich porównanie (opisu przedmiotu do zobowiązania Wykonawcy) przesądza o tym, czy treść oferty odpowiada treści SIWZ. O niezgodności ofert z treścią SIWZ można mówić w sytuacji, gdy oferta nie odpowiada w pełni przedmiotowi zamówienia w ten sposób, że nie zapewnia jego realizacji w całości.

Niezgodność z zapisami SIWZ wynika z faktu, iż Wykonawca w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ zaoferował produkt niezgodny z wymaganiami Zamawiającego w Artykułach biurowych i papierniczych:

Poz.

Nazwa artykułu wymaganego przez Zamawiającego

Nazwa oferowanego przez Wykonawcę artykułu - oznaczenie które pozwoli na jednoznaczną identyfikację zaoferowanego artykułu

Producent artykułu

112

Blok do flipchartów 99 X 66 cm, gładki 80 g/m2, 20 arkuszy

Blok do flipchartów 99 X 64 cm, gładki 80 g/m2, 20 arkuszy

TOP2000

122

Klipy metalowe do papieru małe 19 mm Grand (op. 12 szt.)

Klipy metalowe do papieru małe 19 mm (op. 12 szt.)

D.Rect

123

Klipy metalowe do papieru średnie 25 mm Grand (op. 12 szt.)

Klipy metalowe do papieru 25 mm (op. 12 szt.)

D.Rect

124

Klipy metalowe do papieru duże 32 mm Grand (op. 12 szt.)

Klipy metalowe do papieru duże 32 mm (op. 12 szt.)

D.Rect

125

Klipy metalowe do papieru wielkie 41 mm Grand (op. 12 szt.)

Klipy metalowe do papieru wielkie 41 mm (op. 12 szt.)

D.Rect

126

Klipy metalowe do papieru 51 mm Grand (op. 12 szt.)

Klipy metalowe do papieru 51 mm (op. 12 szt.)

D.Rect

154

Listwa wsuwana Leitz białe (op. 100)

 

 

 

- 3 mm   do 30 kartek

3 mm do 30 kartek

DATURA

 

- 6 mm   do 60 kartek

6 mm do 60 kartek

DATURA

 

- 9 mm   do 90 kartek

9 mm do 90 kartek

DATURA

 

- 12 mm   do 120 kartek

12 mm do 120 kartek

DATURA

 

- 15 mm   do 150 kartek

15 mm do 150 kartek

DATURA

167

Baterie specjalistyczne Energizer CR 2032 (op. 2 szt.)

Baterie specjalistyczne Panasonic CR 2032 (op. 2 szt.)

Panasonic

168

Baterie specjalistyczne Energizer CR 2025 (op. 2 szt.)

Baterie specjalistyczne Panasonic CR 2025 (op. 2 szt.)

Panasonic

Obowiązkiem Wykonawcy jest zaoferowanie przedmiotu zamówienia odpowiadającego oczekiwaniom Zamawiającego wyartykułowanym w SIWZ. Jeśli treść oferty będzie niezgodna z treścią SIWZ, ofertę należy odrzucić na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (wyrok z dnia 24 listopada 2010 r., sygn. akt KIO 2480/10).

Ponadto, niezgodność treści oferty z treścią SIWZ, stanowiącą przesłankę do odrzucenia oferty zachodzi wówczas, gdy wartość merytoryczna nie odpowiada pod względem przedmiotu zamówienia lub sposobu jego wykonania wymogom zawartym w SIWZ (wyrok sygn. akt KIO 2682/11 z dnia 28 grudnia 2011 r.).

Natomiast w wyroku z dnia 12 grudnia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza (sygn. akt KIO 2555/11) podkreśla, że niezgodność oferty z SIWZ ma miejsce w szczególności w przypadku, gdy zaoferowany przedmiot zamówienia nie odpowiada opisanemu w SIWZ, co do zakresu, ilości, jakości, warunków realizacji i innych elementów dotyczących wykonania zamówienia.

W związku z powyższym zasadne jest zastosowanie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, jako podstawy prawnej do odrzucenia oferty firmy Automatyka Biurowa sp. z o.o., Al. Prymasa Tysiąclecia 103, 01-424 Warszawa.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, jak na wstępie, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp unieważnia postępowanie prowadzone w trybie zapytania o cenę, z uwagi na fakt, że w przedmiotowym postępowaniu nie złożono co najmniej dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu.