Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Warszawa, dnia 18.04.2019 r.

TA/ZP-7/2019

 

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nadostawę urządzeń do laboratorium badawczo-demonstracyjnego w Łodzi

Zamówienie publiczne realizowane w ramach umowy o dofinansowanie Projektu numer RPLD.01.01.00-10-0002/17-00 w ramach osi priorytetowej I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Budowa laboratorium badawczo-demonstracyjnego do oceny zaawansowanych technologicznie środków ochrony indywidualnej i weryfikacji ich funkcjonalności w symulowanych warunkach użytkowania

 

Zamawiający, zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń do laboratorium badawczo-demonstracyjnego w Łodzi, dokonał czynności wyboru najkorzystniejszych ofert złożonych na poszczególne części zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu złożono cztery oferty.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się poszczególnymi kryteriami oceny ofert:

Część 1 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja w kryterium cena brutto

Punktacja w kryterium okres gwarancji

Łączna liczba uzyskanych punktów

4

PHU Technomex sp. z o.o.

ul. Szparagowa 15

44-141 Gliwice

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

90

0

90

Część 2 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja w kryterium cena brutto

Punktacja w kryterium okres gwarancji

Łączna liczba uzyskanych punktów

2

Grupa Inicjatywa Gospodarcza sp. z o.o.

ul. Ostatnia 1C

31-444 Kraków

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

90

10

100


Część 3 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja w kryterium cena brutto

Punktacja w kryterium okres gwarancji

Łączna liczba uzyskanych punktów

4

PHU Technomex sp. z o.o.

ul. Szparagowa 15

44-141 Gliwice

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

90

0

90

Część 4 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja w kryterium cena brutto

Punktacja w kryterium okres gwarancji

Łączna liczba uzyskanych punktów

3

Pracownia Psychologiczna Driver Piotr Majchrzak

Łobozew Dolny 2a

38-700 Ustrzyki Dolne

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

90

10

100

Część 5 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja w kryterium cena brutto

Punktacja w kryterium okres gwarancji

Łączna liczba uzyskanych punktów

3

Pracownia Psychologiczna Driver Piotr Majchrzak

Łobozew Dolny 2a

38-700 Ustrzyki Dolne

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

90

10

100

Część 7 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja w kryterium cena brutto

Punktacja w kryterium okres gwarancji

Łączna liczba uzyskanych punktów

1

VECTO sp. z o.o.

Al. Lotników 32/46

02-668 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

90

0

90

Część 8 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja w kryterium cena brutto

Punktacja w kryterium okres gwarancji

Łączna liczba uzyskanych punktów

1

VECTO sp. z o.o.

Al. Lotników 32/46

02-668 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

90

0

90

Część 10 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja w kryterium cena brutto

Punktacja w kryterium okres gwarancji

Łączna liczba uzyskanych punktów

1

VECTO sp. z o.o.

Al. Lotników 32/46

02-668 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

90

0

90

Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania w Części 6 zamówienia.

Uzasadnienie prawne: na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp – Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Uzasadnienie faktyczne: W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w terminie składania ofert, wyznaczonym przez Zamawiającego, to jest do dnia 09.04.2019 r. do godz. 10.00 nie wpłynęła żadna oferta.

Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania w Części 9 zamówienia.

Uzasadnienie prawne: na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp – Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Uzasadnienie faktyczne: W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w terminie składania ofert, wyznaczonym przez Zamawiającego, to jest do dnia 09.04.2019 r. do godz. 10.00 nie wpłynęła żadna oferta.

 

Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert, złożonych na poszczególne części zamówienia:

Część 1, 3 zamówienia – PHU Technomex sp. z o.o., ul. Szparagowa 15, 44-141 Gliwice;

Część 2 zamówienia – Grupa Inicjatywa Gospodarcza sp. z o.o. , ul. Ostatnia 1C, 31-444 Kraków;

Część 4, 5 zamówienia – Pracownia Psychologiczna Driver Piotr Majchrzak, Łobozew Dolny 2a, 38-700 Ustrzyki Dolne;

Część 7, 8, 10 zamówienia – VECTO sp. z o.o., Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa.

Wykonawcy złożyli najkorzystniejsze oferty na poszczególne części zamówienia i uzyskali najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit a) ustawy Pzp, umowy na poszczególne części zamówienia mogą zostać podpisane z wybranymi Wykonawcami, bez zachowania terminów na wniesienie środków ochrony prawnej.