Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Warszawa, dnia 15.03.2019 r.

TA/ZP-3/2019

 

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nadostawę urządzeń do laboratorium badawczo-demonstracyjnego w Łodzi

Zamówienie publiczne realizowane w ramach umowy o dofinansowanie Projektu numer RPLD.01.01.00-10-0002/17-00 w ramach osi priorytetowej I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Budowa laboratorium badawczo-demonstracyjnego do oceny zaawansowanych technologicznie środków ochrony indywidualnej i weryfikacji ich funkcjonalności w symulowanych warunkach użytkowania

Zamawiający, zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń do laboratorium badawczo-demonstracyjnego w Łodzi, dokonał czynności wyboru najkorzystniejszych ofert złożonych na poszczególne części zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu złożono osiem ofert.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się poszczególnymi kryteriami oceny ofert:

Część 2 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja w kryterium cena brutto

Punktacja w kryterium okres gwarancji

Łączna liczba uzyskanych punktów

3

IMG S.A.

ul. Strzelców 40/25

81-586 Gdynia

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

90

5

95

Część 8 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja w kryterium cena brutto

Punktacja w kryterium okres gwarancji

Łączna liczba uzyskanych punktów

5

STIKO Kajetan Banaszewski

ul. Jana Pawła II 11

83-010 Straszyn

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

90

5

95

Część 11 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja w kryterium cena brutto

Punktacja w kryterium okres gwarancji

Łączna liczba uzyskanych punktów

4

Neuro Device Group S.A.

ul. Płowiecka 1

04-501 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

90

5

95

Część 13 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja w kryterium cena brutto

Punktacja w kryterium okres gwarancji

Łączna liczba uzyskanych punktów

2

Pro Vita Polska sp. z o.o. sp. k.

ul. Parafialna 1

47-100 Strzelce Opolskie

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

90

0

90

 

Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania w Części 1 zamówienia.

Uzasadnienie prawne: na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp – Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający przeznaczył kwotę 194.000,00 zł netto, tj. 238.620,00 zł brutto na Część 1 zamówienia. Została złożona jedna oferta, na tę część zamówienia, przez firmę PHU Technomex sp. z o.o., ul. Szparagowa 15, 44-141 Gliwice, na kwotę 235.200,00 zł netto + podatek VAT w wysokości 8%, tj. 235.200,00 zł brutto. Oferta spełnia wymagania formalno-prawne i nie podlega odrzuceniu.

 

Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania w Części 3 zamówienia.

Uzasadnienie prawne: na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp – Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający przeznaczył kwotę 9.000,00 zł netto, tj. 11.070,00 zł brutto na Część 3 zamówienia. Została złożona jedna oferta, na tę część zamówienia, przez firmę Grupa Inicjatywa Gospodarcza sp. z o.o., ul. Ostatnia 1C, 31-444 Kraków, na kwotę 10.569,11 zł netto + podatek VAT w wysokości 23%, tj. 13.000,00 zł brutto. Oferta spełnia wymagania formalno-prawne i nie podlega odrzuceniu.

 

Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania w Części 4 zamówienia.

Uzasadnienie prawne: na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp – Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający przeznaczył kwotę 91.500,00 zł netto, tj. 112.545,00 zł brutto na Część 4 zamówienia. Została złożona jedna oferta, na tę część zamówienia, przez firmę PHU Technomex sp. z o.o., ul. Szparagowa 15, 44-141 Gliwice, na kwotę 102.872,00 zł netto + podatek VAT w wysokości 8%, tj. 111.101,76 zł brutto. Oferta spełnia wymagania formalno-prawne i nie podlega odrzuceniu.

 

Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania w Części 5 zamówienia.

Uzasadnienie prawne: na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp – Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Uzasadnienie faktyczne: W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w terminie składania ofert, wyznaczonym przez Zamawiającego, to jest do dnia 07.03.2019 r. do godz. 10.00 nie wpłynęła żadna oferta na daną część zamówienia.

 

Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania w Części 6 zamówienia.

Uzasadnienie prawne: na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp – Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Uzasadnienie faktyczne: W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w terminie składania ofert, wyznaczonym przez Zamawiającego, to jest do dnia 07.03.2019 r. do godz. 10.00 nie wpłynęła żadna oferta na daną część zamówienia.

 

Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania w Części 7 zamówienia.

Uzasadnienie prawne: na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp – Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający przeznaczył kwotę 70.000,00 zł netto, tj. 86.100,00 zł brutto na Część 7 zamówienia. Została złożona jedna oferta, na tę część zamówienia, przez firmę GPS.PL Eryk J. Lipiński, ul. Truszkowskiego 30D/2, 31-352 Kraków, na kwotę 88.824,00 zł netto + podatek VAT w wysokości 23%, tj. 109.253,52 zł brutto. Oferta spełnia wymagania formalno-prawne i nie podlega odrzuceniu.

 

Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania w Części 9 zamówienia.

Uzasadnienie prawne: na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp – Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Uzasadnienie faktyczne: W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w terminie składania ofert, wyznaczonym przez Zamawiającego, to jest do dnia 07.03.2019 r. do godz. 10.00 nie wpłynęła żadna oferta na daną część zamówienia.

 

Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania w Części 10 zamówienia.

Uzasadnienie prawne: na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp – Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Uzasadnienie faktyczne: W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w terminie składania ofert, wyznaczonym przez Zamawiającego, to jest do dnia 07.03.2019 r. do godz. 10.00 nie wpłynęła żadna oferta na daną część zamówienia.

 

Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania w Części 12 zamówienia.

Uzasadnienie prawne: na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp – Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający przeznaczył kwotę 32.250,00 zł netto, tj. 39.667,50 zł brutto na Część 12 zamówienia. Została złożona jedna oferta, na tę część zamówienia, przez firmę Biomed Neurotechnologie sp. z o.o. sp. k., Al. Armii Krajowej 2/7, 50-541 Wrocław, na kwotę 33.700,00 zł netto + podatek VAT w wysokości 8 i 23%, tj. 36.658,50 zł brutto. Oferta spełnia wymagania formalno-prawne i nie podlega odrzuceniu.

 

Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania w Części 14 zamówienia.

Uzasadnienie prawne: na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp – Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Uzasadnienie faktyczne: W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w terminie składania ofert, wyznaczonym przez Zamawiającego, to jest do dnia 07.03.2019 r. do godz. 10.00 nie wpłynęła żadna oferta na daną część zamówienia.

 

Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert, złożonych na poszczególne części zamówienia:

Część 2 zamówienia – IMG S.A., ul. Strzelców 40/25, 81-586 Gdynia;

Część 8 zamówienia – STIKO Kajetan Banaszewski, ul. Jana Pawła II 11, 83-010 Straszyn;

Część 11 zamówienia – Neuro Device Group S.A., ul. Płowiecka 1, 04-501 Warszawa;

Część 13 zamówienia – Pro Vita Polska sp. z o.o. sp. k., ul. Parafialna 1, 47-100 Strzelce Opolskie.

Wykonawcy złożyli najkorzystniejsze oferty na poszczególne części zamówienia i uzyskali najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit a) ustawy Pzp, umowy na poszczególne części zamówienia mogą zostać podpisane z wybranymi Wykonawcami, bez zachowania terminów na wniesienie środków ochrony prawnej.