Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Warszawa, dnia 05.12.2018 r.

EZ/ZP-22/2018

 

 

Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ochronę osób i mienia w Warszawie i w Łodzi i nieudzieleniu zamówienia

 

Zamawiający, działając zgodnie z art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), zwanej dalej „ustawą Pzp”, w zw. z art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp i § 11 ust. 1 Regulaminu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym o wartości od 30.000 euro do 750.000 euro, stanowiącym Załącznik do Zarządzenia nr 11/2017 r. Dyrektora Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego z dnia 07.12.2017 r. informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne, których przedmiotem była ochrona osób i mienia w Warszawie i w Łodzi oraz o nieudzieleniu przedmiotowego zamówienia.

Zamawiający wskazuje, że przyczyną unieważnienia postępowania i nieudzielenia zamówienia jest brak możliwości wyboru oferty najkorzystniejszej i zawarcia umowy z poszanowaniem art. 138o ust. 2 i 3 ustawy Pzp: „Zamawiający udziela zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący” oraz „Zamawiający zamieszcza na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a jeżeli nie ma strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie internetowej, ogłoszenie o zamówieniu, które zawiera informacje niezbędne z uwagi na okoliczności jego udzielenia (…)”. W ogłoszeniu o zamówieniu Zamawiający nie przedstawił wyczerpujących informacji dotyczących procedury badania, oceny i wyboru oferty najkorzystniejszej i udzielenia przedmiotowego zamówienia, co jest niezbędne z punktu widzenia zgodności z obowiązkami wynikającymi z przywołanych przepisów art. 138o ust. 2 i 3 ustawy Pzp. W konsekwencji udzielenie zamówienia nie może nastąpić w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminacyjny, a ogłoszenie o zamówieniu nie zawiera informacji niezbędnych z uwagi na okoliczności jego udzielenia. Informacje, jakie przekazał Zamawiający były niewystarczające z punktu widzenia spełnienia wymagań z art. 138 ust. 2 i 3 ustawy Pzp, co stanowi naruszenie ustawy Pzp mające (lub co najmniej mogące mieć) istotny wpływ na wynik postępowania i zawarcie umowy niepodlegającej unieważnieniu. Z tego względu postępowanie zostało unieważnione, a Zamawiający nie udzielił zamówienia.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w najbliższym czasie zamieści na swojej stronie internetowej (www.ciop.pl – zamówienia publiczne) zmodyfikowane ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne na ochronę osób i mienia w Warszawie i w Łodzi.