Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Warszawa, dnia 25.10.2018 r.

EZ/ZP-24/2018

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywny zakup paliw w systemie bezgotówkowym

Zamawiający, zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywny zakup paliw w systemie bezgotówkowym, dokonał czynności wyboru najkorzystniejszej oferty. W przedmiotowym postępowaniu złożono jedną ofertę.

Zamawiający dokonał oceny złożonej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Liczba punktów w kryterium cena brutto

Liczba punktów w kryterium wysokość upustu od ceny jednego litra etyliny bezołowiowej Pb 95

Liczba punktów w kryterium wysokość upustu od ceny jednego litra oleju napędowego

Łączna liczba uzyskanych punktów

1

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

ul. Chemików 7

09-411 Płock

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

80

10

10

100

 

Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty - Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., ul. Chemików 7, 09-411 Płock. Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę i uzyskał najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy Pzp umowa może zostać podpisana z wybranym Wykonawcą, bez zachowania terminów na wniesienie środków ochrony prawnej.