Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Warszawa, dnia 25.10.2018 r.

TO/ZP-18/2018

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na prenumeratę czasopism zagranicznych oraz gazet i czasopism krajowych na 2019 r.

Zamawiający, zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na prenumeratę czasopism zagranicznych oraz gazet i czasopism krajowych na 2019 r., dokonał czynności wyboru najkorzystniejszych ofert złożonych na poszczególne części zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu złożono pięć ofert.

Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium cena:

Część 1 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Liczba punktów w kryterium cena brutto

3

Centrala Handlu Zagranicznego ARS POLONA S.A.

ul. Obrońców 25

03-933 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

97,71

4

EBSCO sp. z o.o.

ul. Mikołaja Kopernika 17

00-359 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

100

5

ABE-IPS sp. z o.o.

ul. 1-Sierpnia 6

02-134 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

98,58

Część 2 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Liczba punktów w kryterium cena brutto

1

KOLPORTER sp. z o.o. sp.k.

Centralny Dział Prenumeraty

ul. Bakaliowa 3

05-080 Izabelin, Mościska

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

100

2

GARMOND PRESS S.A.

ul. Lubicz 3

31-034 Kraków

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

97,37

Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert, złożonych na poszczególne części zamówienia:

Część 1 zamówienia – EBSCO sp. z o.o., ul. Mikołaja Kopernika 17, 00-359 Warszawa;

Część 2 zamówienia – KOLPORTER sp. z o.o. sp.k. Centralny Dział Prenumeraty, ul. Bakaliowa 3, 05-080 Izabelin, Mościska.

Wykonawcy złożyli najkorzystniejsze oferty na poszczególne części zamówienia i uzyskali najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp umowy na poszczególne części zamówienia mogą zostać podpisane z wybranymi Wykonawcami, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.