Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Warszawa, dnia 03.09.2018 r.

EZ/ZP-11/2018

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na adaptację pomieszczeń na potrzeby laboratorium badawczo-demonstracyjnego do oceny zaawansowanych technologicznie środków ochrony indywidualnej i weryfikacji ich funkcjonalności w symulowanych warunkach użytkowania

Zamówienie publiczne realizowane w ramach umowy o dofinansowanie Projektu numer RPLD.01.01.00-10-0002/17-00 w ramach osi priorytetowej I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Budowa laboratorium badawczo-demonstracyjnego do oceny zaawansowanych technologicznie środków ochrony indywidualnej i weryfikacji ich funkcjonalności w symulowanych warunkach użytkowania

 

Zamawiający informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na adaptację pomieszczeń na potrzeby laboratorium badawczo-demonstracyjnego do oceny zaawansowanych technologicznie środków ochrony indywidualnej i weryfikacji ich funkcjonalności w symulowanych warunkach użytkowania, zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zwanej dalej „ustawą Pzp” – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3.

Uzasadnienie prawne i faktyczne

Zamawiający odrzuca ofertę firmy THERMIX SERVICE Grzegorz Bieńkowski, ul. Przybyszewskiego 234, 92-313 Łódź – na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp – jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3. Przepis ten skorelowany jest z art. 82 ust. 3 ustawy Pzp, zgodnie z którym treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Niezgodność treści oferty z treścią SIWZ ma miejsce wtedy, kiedy treść oferty (jej zawartość merytoryczna) nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego określonym w SIWZ w odniesieniu do przedmiotu zamówienia lub sposobu jego realizacji. Innymi słowy: niezgodność treści oferty z treścią SIWZ polega na materialnej niegodności zobowiązania Wykonawcy wyrażonego w jego ofercie ze świadczeniem, zaoferowania którego oczekuje Zamawiający i które opisał w SIWZ.

Na wezwanie Zamawiającego dotyczące rażąco niskiej ceny, Wykonawca złożył wyjaśnienie, że w zaoferowanej cenie nie uwzględnił kosztów opracowania projektów, technologii branżowych i projektów powykonawczych oraz badań, czyli treść złożonej oferty nie odpowiada treści SIWZ.

W związku z powyższym, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Zamawiający informuje, iż Wykonawcy przysługuje odwołanie wobec czynności odrzucenia oferty odwołującego, zgodnie z przepisami ustawy Pzp.