Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

 

Warszawa, dnia 21.08.2018 r.

EZ/ZP-13/2018

Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację węzła cieplnego w budynku „A” CIOP-PIB w Warszawie

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu POIS.01.03.01-00-0034/16, działanie 1.3 poddziałanie 1.3.1. „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej” pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego”

 

Zamawiający informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację węzła cieplnego w budynku „A” CIOP-PIB w Warszawie zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zwanej dalej „ustawą Pzp” – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3.

Uzasadnienie faktyczne i prawne

W trakcie oceny złożonej oferty, pod względem formalno-prawnym, Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień rażąco niskiej ceny. Wykonawca złożył wyjaśnienia, że w zaoferowanej cenie nie uwzględnił kosztów wykonania robót budowalnych, tym samym treść złożonej oferty nie odpowiada treści SIWZ.

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp – Zamawiający odrzuca ofertę „jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3”.

W związku z powyższym, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.