Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

 

 

Warszawa, dnia 14.08.2018 r.

TP/ZP-8/2018

Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zorganizowanie ogólnopolskich konkursów fotograficznego i  filmowego popularyzujących prace w zawodach objętych Projektem pn. „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+”

 

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa II „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.4 „Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy”, projekt nr POWR.02.04.00-00-0060/16-00 pod nazwą „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+”

 

Zamawiający informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie ogólnopolskich konkursów fotograficznego i filmowego popularyzujących prace w zawodach objętych Projektem pn. „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+”, zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zwanej dalej „ustawą Pzp” – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3.

 

Uzasadnienie prawne i faktyczne

 

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp – z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu.

W prowadzonym postępowaniu wpłynęła jedna oferta na realizację Części 1 i Części 2 zamówienia. Wykonawca, w wyznaczonym terminie na uzupełnienie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, przesłał informację o braku zatrudnienia na umowę o pracę Koordynatora prac/osobę odpowiedzialną za realizację zamówienia, tym samym nie potwierdził spełniania warunku zdolności technicznej lub zawodowej.

Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp – ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

W związku z powyższym, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.