Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Warszawa, dnia 22.03.2018 r.

TP/ZP-6/2018

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług ekspertów ds. zastosowania ICF

Zamówienie ma umożliwić realizację działań planowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w projekcie „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”, który stanowi projekt pozakonkursowy koncepcyjny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych

 

Zamawiający, zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług ekspertów ds. zastosowania ICF, dokonał czynności wyboru najkorzystniejszych ofert złożonych na poszczególne części zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu złożono dwie oferty.

Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:

Część 1 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja w kryterium dokument potwierdzający kompetencje w stosowaniu ICF

Punktacja w kryterium liczba projektów/przedsięwzięć wdrażających ICF, w których osoba składająca ofertę uczestniczyła jako kierownik lub wykonawca merytoryczny

Punktacja w kryterium liczba artykułów/wydawnictw nt. zastosowania ICF

Punktacja w kryterium cena brutto

Łączna liczba uzyskanych punktów

1

Karol Pawlak

ul. Skowronków 8

05-806 Pęcice Małe

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

30

20

15

30

95

 

 

 

Część 2 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja w kryterium dokument potwierdzający kompetencje w stosowaniu ICF

Punktacja w kryterium doświadczenie w obszarze rehabilitacji

Punktacja w kryterium liczba artykułów/wydawnictw nt. zastosowania w rehabilitacji

Punktacja w kryterium cena brutto

Łączna liczba uzyskanych punktów

2

Małgorzata Łukowicz

ul. Jesionowa 19G

05-077 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

15

35

20

30

100

 

Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert, złożonych na poszczególne części zamówienia:

Część 1 zamówienia – Karol Pawlak, ul. Skowronków 8, 05-806 Pęcice Małe;

Część 2 zamówienia – Małgorzata Łukowicz, ul. Jesionowa 19G, 05-077 Warszawa.

Wykonawcy złożyli oferty na poszczególne części zamówienia, które uzyskały najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy Pzp umowa może zostać podpisana z wybranym Wykonawcą, bez zachowania terminów na wniesienie środków ochrony prawnej.