Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Warszawa, dnia 27.03.2018 r.

TA/ZP-5/2018

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę specjalistycznego sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi i oprogramowaniem

 

Zamawiający, zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę specjalistycznego sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi i oprogramowaniem, dokonał czynności wyboru najkorzystniejszych ofert złożonych na poszczególne części zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu złożono pięć ofert.

Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:


Część 1 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja w kryterium cena brutto

Punktacja w kryterium przedłużenie serwisu gwarancyjnego

Łączna liczba uzyskanych punktów

2

Optima Serwis sp. z o.o. sp. k.

ul. Księżycowa 70 seg. 21

01-934 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

93,84

0

93,84

3

GIGA MULTIMEDIA Eugeniusz Sienicki

Al. Niepodległości/Armii Ludowej WGE paw. 40

00-609 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

98

0

98

5

CT ALFA sp. z o.o.

ul. Sikorskiego 9

66-200 Świebodzin

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

79,65

0

79,65

 

Część 2 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja w kryterium cena brutto

Punktacja w kryterium przedłużenie serwisu gwarancyjnego

Łączna liczba uzyskanych punktów

1

Przedsiębiorstwo Innowacyjno Wdrożeniowe AXIS sp. z o.o.

ul. Ostrzycka 2/4

04-035 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

98

0

98

2

Optima Serwis sp. z o.o. sp. k.

ul. Księżycowa 70 seg. 21

01-934 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

87,34

0

87,34

3

GIGA MULTIMEDIA Eugeniusz Sienicki

Al. Niepodległości/Armii Ludowej WGE paw. 40

00-609 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

97,21

0

97,21

5

CT ALFA sp. z o.o.

ul. Sikorskiego 9

66-200 Świebodzin

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

84,43

0

84,43


Część 3 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja w kryterium cena brutto

Punktacja w kryterium przedłużenie serwisu gwarancyjnego

Łączna liczba uzyskanych punktów

2

Optima Serwis sp. z o.o. sp. k.

ul. Księżycowa 70 seg. 21

01-934 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

87,10

0

87,10

3

GIGA MULTIMEDIA Eugeniusz Sienicki

Al. Niepodległości/Armii Ludowej WGE paw. 40

00-609 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

98

0

98


Część 4 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja w kryterium cena brutto

Punktacja w kryterium przedłużenie serwisu gwarancyjnego

Łączna liczba uzyskanych punktów

3

GIGA MULTIMEDIA Eugeniusz Sienicki

Al. Niepodległości/Armii Ludowej WGE paw. 40

00-609 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

98

0

98

4

KOMPUTRONIK Biznes sp. z o.o.

ul. Wołczyńska 37

60-003 Poznań

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

92,54

0

92,54


Część 5 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja w kryterium cena brutto

Punktacja w kryterium przedłużenie serwisu gwarancyjnego

Łączna liczba uzyskanych punktów

3

GIGA MULTIMEDIA Eugeniusz Sienicki

Al. Niepodległości/Armii Ludowej WGE paw. 40

00-609 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

98

0

98

4

KOMPUTRONIK Biznes sp. z o.o.

ul. Wołczyńska 37

60-003 Poznań

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

85,83

0

85,83

 

 

Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert, złożonych na poszczególne części zamówienia:

Część 1, 3, 4 i 5 zamówienia - GIGA MULTIMEDIA Eugeniusz Sienicki, Al. Niepodległości/Armii Ludowej WGE paw. 40, 00-609 Warszawa;

Część 2 zamówienia - Przedsiębiorstwo Innowacyjno Wdrożeniowe AXIS sp. z o.o., ul. Ostrzycka 2/4, 04-035 Warszawa;

Wykonawcy złożyli oferty na poszczególne części zamówienia, które uzyskały najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp umowy na poszczególne części zamówienia mogą zostać podpisane z wybranymi Wykonawcami, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.