Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych

 

Zamawiający, zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na sukcesywną dostawę artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych, dokonał czynności wyboru najkorzystniejszej oferty. W przedmiotowym postępowaniu złożono cztery oferty.

Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium oceny ofert - ceną:

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Liczba punktów w kryterium cena brutto

1

GANDOLF Andrzej Kulesza

ul. Oszmiańska 7

03-503 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

75,89

2

BEA sp. z o.o.

ul. Łodygowa 90

05-091 Ząbki

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

65,39

3

LYRECO Polska S.A.

ul. Sokołowska 33

Sokołów, 05-806 Komorów

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

70,05

4

TRIO COLOR Daniel Sztajer

ul. Batalionów Chłopskich 87C/137

01-307 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

100

 

Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty - TRIO COLOR Daniel Sztajer, ul. Batalionów Chłopskich 87C/137, 01-307 Warszawa. Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę i uzyskał najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, umowa może zostać podpisana z wybranym Wykonawcą, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.