Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie adaptacji pomieszczeń laboratoryjnych w budynku CIOP-PIB

Zamawiający, zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie adaptacji pomieszczeń laboratoryjnych w budynku CIOP-PIB, dokonał czynności wyboru najkorzystniejszej oferty. W przedmiotowym postępowaniu zostało złożone pięć ofert.

Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Liczba punktów w kryterium cena brutto

Liczba punktów w kryterium termin realizacji

Liczba punktów w kryterium udzielenia dodatkowej gwarancji

Łączna liczba uzyskanych punktów

1

Usługi Ogólnobudowlane Stolarstwo Michał Królak

ul. Topolowa 17/22

05-300 Mińsk Mazowiecki

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

60

10

30

100

2

TENEO Piotr Gregorczyk

ul. Trylogii 2/16

01-982 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

36,17

0

30

66,17

3

Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane KRĘŻLEWICZ

ul. Jedności Robotniczej 4

05-092 Łomianki

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

53,12

10

20

83,12

4

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe HELION Artur Dziechciarski

Al. Dwudziestolatków 4 lok. 18

02-157 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

49,13

10

30

89,13

5

Zakład Budowlano-Usługowy

ZBIG-BUD sp. z o.o.

ul. Belgradzka 14/60

02-793 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

52,43

0

30

82,43

 

Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty - Usługi Ogólnobudowlane Stolarstwo, Michał Królak, ul. Topolowa 17/22, 05-300 Mińsk Mazowiecki.

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę i uzyskał najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert.