Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na druk wydawnictw

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na druk wydawnictw, dokonał czynności wyboru najkorzystniejszych ofert na poszczególne części zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu zostało złożonych czternaście ofert.

Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium ceny.

Część 1 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja w kryterium cena

1

EMPESTUDIO Marcin Piotrowski

ul. Drwali 13

04-840 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

97,65

5

AGENCJA BiW Maciej Koczanowicz

ul. Elsterska 5/2

03-907 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

96,36

9

AND sp. z o.o.

ul. Grochowska 202 lok. 47

04-357 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

100

 

Część 2 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja w kryterium cena

3

AWiR AKCES-SUKCES SPORT Robert Nowicki

ul. Czerwonych Maków 5/87

01-493 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

100

10

GRUBARYBA Piotr Karpiński

ul. Osowska 73/79 lok. 7

04-351 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

96,95

13

EFEKT J. Piotrowski, T. Markiewicz sp.j.

ul. Lubelska 30/32

03-802 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

99,74

 

Część 3 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja w kryterium cena

2

ERGO Btl sp. z o.o. sp. k

ul. Szkoły Orląt 4

03-984 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

95,45

6

LEZO Marcin Malinowski

ul. Skarbka z Gór 132B/15

03-287 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

100

 

 

Część 4 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja w kryterium cena

3

AWiR AKCES-SUKCES SPORT Robert Nowicki

ul. Czerwonych Maków 5/87

01-493 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

100

10

GRUBARYBA Piotr Karpiński

ul. Osowska 73/79 lok. 7

04-351 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

94,26

13

EFEKT J. Piotrowski, T. Markiewicz sp.j.

ul. Lubelska 30/32

03-802 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

98,50

 

Część 5 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja w kryterium cena

2

ERGO Btl sp. z o.o. sp. k

ul. Szkoły Orląt 4

03-984 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

95,23

6

LEZO Marcin Malinowski

ul. Skarbka z Gór 132B/15

03-287 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

100

 

Część 6 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja w kryterium cena

2

ERGO Btl sp. z o.o. sp. k

ul. Szkoły Orląt 4

03-984 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

96,71

4

SMC Piotr Kulisiewicz

ul. Angorska 13/14

03-913 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

100

 

Część 7 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja w kryterium cena

7

Wydawnictwo CZUWAJMY Zakład Poligraficzny Edward Szarek

ul. Ks. Mariana Pałęgi 41

32-091 Michałowice

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

97,47

8

Drukarnia SKLENIARZ Włodzimierz Skleniarz

ul. J. Lea 118

30-133 Kraków

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

100

 

Część 8 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja w kryterium cena

11

ZUP IMPULS Aneta Gomołka

Giżyce 14d

96-521 Brzozów Stary

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

77,14

12

PRW PRINT sp. z o.o.

ul. A. Branickiego 11 lok. 32

02-972 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

100

14

ERGO EKO ERA Maria Skoczek

Al. Jerozolimskie 159 lok. 27

02-326 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

95,12

 

Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert, złożonych na poszczególne części zamówienia:

Część 1 - AND sp. z o.o., ul. Grochowska 202 lok. 47, 04-357 Warszawa;

Część 2, 4 - AWiR AKCES-SUKCES SPORT Robert Nowicki, ul. Czerwonych Maków 5/87, 01-493 Warszawa;

Część 3, 5 - LEZO Marcin Malinowski, ul. Skarbka z Gór 132B/15, 03-287 Warszawa;

Cześć 6 - SMC Piotr Kulisiewicz, ul. Angorska 13/14, 03-913 Warszawa;

Część 7 - Drukarnia SKLENIARZ Włodzimierz Skleniarz, ul. J. Lea 118, 30-133 Kraków;

Część 8 - PRW PRINT sp. z o.o., ul. A. Branickiego 11 lok. 32, 02-972 Warszawa.

 

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy Pzp, umowy na poszczególne części zamówienia mogą zostać podpisane z wybranymi Wykonawcami, bez zachowania terminów na wniesienie środków ochrony prawnej.