Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług telekomunikacyjnych

 

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na świadczenie usług telekomunikacyjnych, dokonał czynności wyboru najkorzystniejszej oferty. W przedmiotowym postępowaniu zostało złożone sześć ofert.

Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium oceny ofert:

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Liczba punktów w kryterium cena brutto

Liczba punktów w kryterium czas usunięcia awarii

Łączna liczba uzyskanych punktów

1

LoVo Telecom sp. z o.o.

ul. Ruchliwa 17

02-182 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

68,51

5

73,51

2

DID sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 123A

02-017 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

58,48

10

68,48

3

Telestrada S.A.

ul. Murmańska 25

04-203 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

64,45

10

74,45

5

Enter T & T sp. z o.o.

Plac Andersa 7

61-894 Poznań

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

90

10

100

6

GLOBITEL sp. z o.o.

Oddział Warszawa

ul. Obrzeżna 5

02-691 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

64,76

10

74,76

Zamawiający informuje o odrzuceniu oferty firmy Netia S.A., na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp – oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

W trakcie oceny złożonych ofert Zamawiający wezwał firmę Netia S.A., ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa do złożenia pełnomocnictwa do podpisania oferty. Wykonawca, w wyznaczonym terminie, nie złożył wymaganego pełnomocnictwa. Oferta oraz załączniki do oferty została podpisana przez osobę nieupoważnioną przez organ uprawniony do reprezentacji podmiotu.

Zgodnie z k.c. aby pełnomocnik mógł skutecznie reprezentować Wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia musi legitymować się pełnomocnictwem do tej czynności. Z treści art. 99 § 1 k.c. bowiem wynika, iż jeżeli do ważności czynności prawnej potrzebna jest szczególna forma, pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno być udzielone w tej samej formie. Natomiast zgodnie z treścią art. 78 § 1 k.c. dla zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarczającym jest złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. Skoro, więc dla oferty jest wymagana forma szczególna, to składane pełnomocnictwo również powinno być udzielone w wymaganej dla oferty formie. Dlatego też pełnomocnictwo poza określoną treścią, a więc wymogiem złożenia oświadczenia woli, którego treścią jest upoważnienie określonego podmiotu do dokonania, w imieniu i ze skutkiem dla mocodawcy, określonej czynności prawnej, powinno zawierać własnoręczny podpis mocodawcy.

Pełnomocnictwo do podpisania oferty powinno być złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie. Potwierdza to powszechnie przyjęta linia (wyrok SO w Warszawie z dnia 31 stycznia 2007r., wyrok SO w Krakowie z dnia 12 kwietnia 2007 r.), zgodnie z którą, wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni dołączyć do oferty oryginał pełnomocnictwa lub kopię poświadczoną notarialnie.

Brak załączonego do oferty pełnomocnictwa skutkuje odrzuceniem oferty z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp, jako oferty nieważnej na podstawie odrębnych przepisów.

Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę Enter T & T sp. z o.o., Plac Andersa 7, 61-894 Poznań, która uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert.

Zamawiający informuje, iż Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp (Dział VI – Środki ochrony prawnej), przysługują środki ochrony prawnej.