Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę specjalistycznego sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi i oprogramowaniem

 

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na dostawę specjalistycznego sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi i oprogramowaniem, dokonał czynności wyboru najkorzystniejszych ofert złożonych na poszczególne części zamówienia.

Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium oceny ofert:

Część 1 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Liczba punktów w kryterium cena brutto

Liczba punktów w kryterium przedłużenie serwisu gwarancyjnego

Łączna liczba uzyskanych punktów

2

NTT Technology sp. z o.o.

Zakręt, ul. Trakt Brzeski 89

05-077 Warszawa-Wesoła

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

90

0

90

4

VECTO sp. z o.o.

Al. Lotników 32/46

02-668 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

89,74

0

89,74

Część 2 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Liczba punktów w kryterium cena brutto

Liczba punktów w kryterium przedłużenie serwisu gwarancyjnego

Łączna liczba uzyskanych punktów

4

VECTO sp. z o.o.

Al. Lotników 32/46

02-668 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

90

0

90

Część 3 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Liczba punktów w kryterium cena brutto

Liczba punktów w kryterium przedłużenie serwisu gwarancyjnego

Łączna liczba uzyskanych punktów

4

VECTO sp. z o.o.

Al. Lotników 32/46

02-668 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

90

0

90

 

Część 4 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Liczba punktów w kryterium cena brutto

Liczba punktów w kryterium przedłużenie serwisu gwarancyjnego

Łączna liczba uzyskanych punktów

1

KOMPUTRONIK Biznes sp. z o.o.

ul. Wołczyńska 37

60-003 Poznań

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

90

0

90

Część 5 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Liczba punktów w kryterium cena brutto

Liczba punktów w kryterium przedłużenie serwisu gwarancyjnego

Łączna liczba uzyskanych punktów

1

KOMPUTRONIK Biznes sp. z o.o.

ul. Wołczyńska 37

60-003 Poznań

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

77,50

0

77,50

3

3D Phoenix Łukasz Kaczmarczyk

ul. Powstańców Śląskich 124/2

01-466 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

90

0

90

 

Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert, złożonych na poszczególne części zamówienia:

Część 1 – NTT Technology sp. z o.o., Zakręt, ul. Trakt Brzeski 89, 05-077 Warszawa-Wesoła;

Część 2 – VECTO sp. z o.o., Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa;

Część 3 – VECTO sp. z o.o., Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa;

Część 4 - KOMPUTRONIK Biznes sp. z o.o., ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań;

Część 5 - 3D Phoenix Łukasz Kaczmarczyk, ul. Powstańców Śląskich 124/2, 01-466 Warszawa.

Wykonawcy złożyli najkorzystniejsze oferty na poszczególne części zamówienia i uzyskali najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy Pzp umowy na poszczególne części zamówienia mogą zostać podpisane z wybranymi Wykonawcami, bez zachowania terminów na wniesienie środków ochrony prawnej.

Jednocześnie, Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania w Części 6 zamówienia, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.