Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie  zamówienia publicznego na kompleksową dostawę energii elektrycznej obejmującą  sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej

 

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o  udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na  podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.  Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” na kompleksową  dostawę energii elektrycznej obejmującą sprzedaż energii elektrycznej i  świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, nie wpłynęła żadna oferta.

 W związku z powyższym, Zamawiający unieważnia  postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.