Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż w prenumeracie na 2014 r. czasopism zagranicznych oraz gazet i czasopism krajowych

 

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na sprzedaż w prenumeracie na 2014 r. czasopism zagranicznych oraz gazet i czasopism krajowych dokonał czynności wyboru najkorzystniejszych ofert złożonych w: 
Części 1 zamówienia– Press Import Wydawnictw Naukowych J.Płomiński, G.Bogdan Sp.J., ul. Sienna 63 m 40, 00-820 Warszawa;Części 2 zamówienia - Kolporter Sp. z o.o. S.K.A. w Kielcach Centralny Dział Prenumeraty, ul. Bakaliowa 3, 05-080 Izabelin. 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w powyższym postępowaniu oferty złożyło siedmiu Wykonawców: 
Część 1 zamówienia:

  • Oferta nr 1 – Press Import Wydawnictw Naukowych J.Płomiński, G.Bogdan Sp.J., ul. Sienna 63 m 40, 00-820 Warszawa;
  • Oferta nr 2 – EBSCO Sp. z o.o., ul. Krakowskie Przedmieście 79, 00-079 Warszawa;
  • Oferta nr 3 – EuroPress Polska Sp. z o.o., ul. Jana Kazimierza 46/54, 01-248 Warszawa;
  • Oferta nr 4 – ABE-IPS Sp. z o.o., ul. Grzybowska 37A, 00-855 Warszawa;
  • Oferta nr 6 – Centrala Handlu Zagranicznego ARS POLONA S.A., ul. Obrońców 25, 03-933 Warszawa;

 

Część 2 zamówienia:

  • Oferta nr 5 – Garmond Press S.A., ul. Lubicz 3, 31-034 Kraków;
  • Oferta nr 7 – Kolporter Sp. z o.o. S.K.A. w Kielcach Centralny Dział Prenumeraty, ul. Bakaliowa 3, 05-080 Izabelin;Porównanie złożonych ofert: 
Część 1

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium cena

1

100

2

82,73

3

93,99

4

98,85

6

97,54

 

Część 2

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium cena

7

100Jednocześnie Zamawiający zawiadamia o odrzuceniu oferty złożonej w Części 2 zamówienia przez firmę Garmond Press S.A., na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, gdyż oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny. Wykonawca, w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ, nieprawidłowo obliczył ceny jednostkowe brutto wszystkich pozycji prenumeraty rocznej. Zamawiający nie może potraktować powyższego błędu jako oczywistej omyłki rachunkowej, tym samym nie może dokonać poprawienia takiej nieprawidłowości na podstawie art. 87 ust. pkt 2 ustawy Pzp, co wiązałoby się ze zmianą łącznej ceny brutto w złożonej ofercie. Nieprawidłowość polegająca na oczywistej omyłce rachunkowej powinna zostać ograniczona do sytuacji, kiedy poprawienie oczywistej omyłki rachunkowej nie powoduje istotnej zmiany treści oświadczenia woli Wykonawcy. W przedmiotowej sprawie zmiana taka powodowałaby zmianę ceny, a zatem istotną zmianę złożonej przez Wykonawcę oferty. Ponadto, w orzecznictwie oraz doktrynie powszechnie wskazuje się, iż oczywistą omyłkę należy ograniczyć do sytuacji, kiedy nieprawidłowość w obliczeniu ceny nie budzi wątpliwości Zamawiającego.

 

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp umowy na poszczególne części zamówienia mogą być podpisane z wybranymi Wykonawcami w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.