Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Warszawa, dn. 01.10.2013 r.
EZ/ZP-17/2013

 

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę paliw w systemie bezgotówkowym


Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na sukcesywną dostawę paliw w systemie bezgotówkowym, Zamawiający dokonał czynności wyboru najkorzystniejszej oferty. Wybrana została oferta Wykonawcy Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ŻAR Arkadiusz Saczewski, ul. Sokołowska 159-165, 08-110 Siedlce. Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w powyższym postępowaniu oferty złożyło trzech Wykonawców:
Oferta nr 1 – Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., ul. Chemików 7, 09-411 Płock;
Oferta nr 2 – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ŻAR Arkadiusz Saczewski, ul. Sokołowska 159-165, 08-110 Siedlce;
Oferta nr 3 – STATOIL FUEL & RETAIL Polska Sp. z o.o., ul. Puławska 86, 02-603 Warszawa.

Porównanie złożonych ofert

Numer oferty
Liczba pkt w kryterium cena
1
98,32
2
100
3
96,56Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca, ani nie została odrzucona żadna złożona oferta.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż umowa zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy Pzp może zostać podpisana z wybranym Wykonawcą, bez zachowania terminów na wniesienie środków ochrony prawnej.