Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Warszawa, dn. 10.10.2013 r.
EZ/ZP-16/2013

 

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z wykonaniem budynku laboratoryjnego Centrum Badań i Rozwoju Technik Bezpieczeństwa Procesów Pracy i Środowiska (Tech-Safe-Bio) Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.


Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na wykonanie usługi w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z wykonaniem budynku laboratoryjnego Centrum Badań i Rozwoju Technik Bezpieczeństwa Procesów Pracy i Środowiska (Tech-Safe-Bio) Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, dokonał czynności wyboru najkorzystniejszej oferty. Wybrana została oferta Wykonawcy ADAPTEQ ENGINEERING Jolanta Piasecka, ul. Szczęśliwa 16, 05-092 Łomianki.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w powyższym postępowaniu oferty złożyło pięciu Wykonawców:

Oferta nr 1 - Ove Arup & Partners International Limited z siedzibą przy 13 Fitzroy Street, W1T 4BQ Londyn, Wielka Brytania, działajaca w Polsce w formie oddziału pod nazwą Ove Arup & Partners International Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce, ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa;
Oferta nr 2 - NBQ Sp. z o.o., ul. Gdańska 3c, 70-660 Szczecin;
Oferta nr 3 - Integra Eko Inwestment Sp. z o.o., Al. Rzeczypospolitej 2/190, 02-972 Warszawa;
Oferta nr 4 - MBJ Corporation Sp. z o.o., ul. Sabały 60, 02-174 Warszawa;
Oferta nr 5 - ADAPTEQ ENGINEERING Jolanta Piasecka, ul. Szczęśliwa 16, 05-092 Łomianki.

Porównanie złożonych ofert:

Numer oferty
Liczba pkt w kryterium cena
1
76,90
2
82,58
3
48,77
4
90,46
5
100


W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż umowa zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy Pzp może zostać podpisana z wybranym Wykonawcą, bez zachowania terminów na wniesienie środków ochrony prawnej.