Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Warszawa, dn. 18.10.2013 r.
EZ/ZP-13/2013

 

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie budynku laboratoryjnego Centrum Badań i Rozwoju Technik Bezpieczeństwa Procesów Pracy i Środowiska (Tech-Safe-Bio) Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie


Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na wykonanie budynku laboratoryjnego Centrum Badań i Rozwoju Technik Bezpieczeństwa Procesów Pracy i Środowiska (Tech-Safe-Bio) Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, dokonał czynności wyboru najkorzystniejszej oferty. Wybrana została oferta Konsorcjum firm: Lider ALDESA Construcciones Polska Sp. z o.o., ul. Postępu 18, 02-676 Warszawa; Partner: ALDESA Construcciones S.A., c/ Bahia de Pollensa 13, 28042 Madryt; Partner:  CONSTRUCCIONES PAI S.A. , Gran Via 16-20, 08902 w Hospitalet e Llobregat.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w powyższym postępowaniu oferty złożyło czterech Wykonawców:
Oferta nr 1 - ERBUD S.A. Oddział Rzeszów, ul. Fredry 4, 35-959 Rzeszów;
Oferta nr 2 - Konsorcjum firm: Lider ALDESA Construcciones Polska Sp. z o.o., ul. Postępu 18, 02-676 Warszawa; Partner: ALDESA Construcciones S.A., c/ Bahia de Pollensa 13, 28042 Madryt; Partner:  CONSTRUCCIONES PAI S.A. , Gran Via 16-20, 08902 w Hospitalet e Llobregat;
Oferta nr 3 - SKANSKA S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa;
Oferta nr 4 - BUDIMEX S.A., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa.

Porównanie złożonych ofert:

Numer oferty
Liczba pkt w kryterium cena
1
79,66
2
100
3
88,24
4
86,69


W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż umowa zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy Pzp może zostać podpisana z wybranym Wykonawcą, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.