Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

 

Data: 08.07.2013   r.
EZ/ZP-3/2013

 

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług telekomunikacyjnychZamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), na świadczenie usług telekomunikacyjnych w Warszawie i w Łodzi, Zamawiający dokonał czynności wyboru najkorzystniejszej oferty. Wybrana została oferta Wykonawcy LOVO Telekomunikacja Bliżej Sp. z o.o., ul. Ruchliwa 17, 02-182 Warszawa.
Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę punktów (oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Pzp).

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w powyższym postępowaniu ofertę złożyło pięciu Wykonawców:
Oferta nr 1 – NETIA S.A., ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa;
Oferta nr 2 – TELEVOICE Polska Sp. z o.o., ul. Wielicka 38 lok. U1, 02-657 Warszawa;
Oferta nr 3 – TELEKOMUNIKACJA Polska S.A., ul. Twarda 18,00-105 Warszawa;
Oferta nr 4 - EASYCALL.PL S.A., ul. Poniecka 2/16, 02-310 Warszawa;
Oferta nr 5 - LOVO Telekomunikacja Bliżej Sp. z o.o., ul. Ruchliwa 17, 02-182 Warszawa.Porównanie złożonych ofert:

Numer oferty
Liczba pkt w kryterium cena
1
50,20
2
75,08
3
88,37
4
78,96
5
100Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca, ani nie została odrzucona żadna złożona oferta.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż umowa zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy Pzp może zostać podpisana z wybranym Wykonawcą, bez zachowania terminów na wniesienie środków ochrony prawnej.