Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Warszawa, dn. 05.06.2013 r.
TA/ZP-10/2013

 

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi


Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, zwany dalej „Zamawiającym” informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na dostawę sprzętu komputerowego, dokonał czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, złożonej przez BLU TECHNOLOGY Sp. z o.o., Al. Piłsudskiego 11/3 lok. 4 i 5, 15-443 Białystok.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w powyższym postępowaniu oferty złożyło dwóch Wykonawców:

Oferta nr 1 – BLU TECHNOLOGY Sp. z o.o., Al. Piłsudskiego 11/3 lok. 4 i 5, 15-443 Białystok;
Oferta nr 2 – SYRIANA Joanna Fischer, ul. Porębskiego 28/17, 80-180 Gdańsk.

Porównanie złożonych ofert:

Numer oferty
Liczba pkt w kryterium cena
1
100
2
90,32Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy Pzp, umowa może zostać podpisana z wybranym Wykonawcą, bez zachowania terminów na niesienie środków ochrony prawnej.