Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
 
Warszawa, dn. 15.05.2013 r.
TA/ZP-9/2013

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na dostawę sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi , Zamawiający dokonał czynności wyboru najkorzystniejszych ofert, złożonych w:

Części 1 – Komputronik S.A., ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań;
Części 2 – VECTO Sp. z o.o., Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa;
Części 3 - VECTO Sp. z o.o., Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa;
Części 5 - Komputronik S.A., ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań.


Jednocześnie Zamawiający informuje, że w powyższym postępowaniu oferty złożyło trzech Wykonawców, z tego dwie oferty nie podlegały odrzuceniu:

Część 1 zamówienia:
Oferta nr 1 – Komputronik S.A., ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań;
Oferta nr 2 – VECTO Sp. z o.o., Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa;
Część 2 zamówienia:
Oferta nr 2 – VECTO Sp. z o.o., Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa;
Część 3 zamówienia:
Oferta nr 2 – VECTO Sp. z o.o., Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa;
Część 5 zamówienia:
Oferta nr 1 – Komputronik S.A., ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań;
Oferta nr 2 – VECTO Sp. z o.o., Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa;

Porównanie złożonych ofert:
Część 1
Numer oferty
Liczba pkt w kryterium cena
1
100
2
95,32

Część 2
Numer oferty
Liczba pkt w kryterium cena
2
100

Część 3
Numer oferty
Liczba pkt w kryterium cena
2
100

Część 5
Numer oferty
Liczba pkt w kryterium cena
1
100
2
86,25

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp umowy mogą być podpisane z wybranymi Wykonawcami w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 
 

Data: 10.05.2013 r.
Znak: TA/ZP-9/2013

Informacja o unieważnieniu postępowania w części 4 zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), na dostawę sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi o wykluczeniu firmy Blue Technology Sp. z o.o., na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, gdyż Wykonawca nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 08.05.2013 r. do godz. 10.00. Na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp, ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Tym samym, Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania w części 4 zamówienia, gdyż cena oferty złożonej przez firmę VECTO Sp. z o.o. przewyższa kwotę, którą dysponuje Zamawiający na realizację zamówienia w danej części.