Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Data: 2013-04-26
Znak: EZ/ZP-8/2013

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę biletów transportu zbiorowego w Warszawie

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), na dostawę biletów transportu zbiorowego w Warszawie, Zamawiający dokonał czynności wyboru najkorzystniejszej oferty. Wybrana została oferta Wykonawcy

Zarząd Transportu Miejskiego, ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa.


W przedmiotowym postępowaniu została złożona jedna oferta, która spełniała wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę punktów – 100, w kryterium oceny ofert. Zamawiający informuje, iż umowa zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy Pzp może zostać podpisana z wybranym Wykonawcą, bez zachowania terminów na wniesienie środków ochrony prawnej.