Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

 

Warszawa, dn. 27.05.2013 r.
TA/ZP-6/2013

 

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę kamery do badania wyładowań elektrostatycznychZamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” na dostawę kamery do badania wyładowań elektrostatycznych, Zamawiający dokonał czynności wyboru najkorzystniejszej oferty.
Wybrana została oferta Wykonawcy EC TEST SYSTEMS Sp. z o.o., ul. Lublańska 34, 31-476 Kraków.
W przedmiotowym postępowaniu została złożona jedna oferta, która spełniała wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę punktów – 100 w kryterium oceny ofert.
Zamawiający informuje, iż umowa zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy Pzp może zostać podpisana z wybranym Wykonawcą, bez zachowania terminów na wniesienie środków ochrony prawnej.