Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik


Data: 2013-04-15
Znak: EZ/ZP-4/2013

Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę biletów transportu zbiorowego w Warszawie

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), na dostawę biletów transportu zbiorowego w Warszawie, nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym, Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.