Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

 

Data: 20.06.2013 r.
NK/ZP-2/2013

 

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług medycznych dla pracowników Zamawiającego w Warszawie


Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, zwany dalej „Zamawiającym” informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji z ogłoszeniem na podstawie art. 54 w związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), na świadczenie usług medycznych dla pracowników Zamawiającego w Warszawie, dokonał czynności wyboru najkorzystniejszej oferty.

Wybrana została oferta Wykonawcy Centrum Medyczne Damiana Holding Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 46, 02-739 Warszawa.

W przedmiotowym postępowaniu została złożona jedna oferta, która uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów – 66 w kryterium oceny ofert.

Zamawiający informuje, iż umowa zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. b) ustawy Pzp, może zostać podpisana z wybranym Wykonawcą, bez zachowania terminów na wniesienie środków ochrony prawnej.

 

 

 

 


Data: 2013-04-09
Znak: NK/ZP-2/2013

Informacja o unieważnieniu postępowania w Części 2 zamówienia na świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy wraz z dodatkową opieką medyczną


Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji z ogłoszeniem na podstawie art. 54 w związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), na świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy wraz z dodatkową opieką medyczną w Warszawie i/lub w Łodzi, Część 2 zamówienia – świadczenie usług medycznych w Łodzi zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, gdyż nie został złożony żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.