Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Data: 2012-12-20
Znak: EZ/ZP-28/2012

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie branżowych projektów i dokumentacji technicznej budynku laboratoryjnego Centrum Badań i Rozwoju Technik Bezpieczeństwa Procesów Pracy i Środowiska Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na wykonanie branżowych projektów i dokumentacji technicznej budynku laboratoryjnego Centrum Badań i Rozwoju Technik Bezpieczeństwa Procesów Pracy i Środowiska Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego, Zamawiający dokonał czynności wyboru najkorzystniejszej oferty. Wybrana została oferta Wykonawcy

Firma Projektowo-Konsultingowa Małgorzata Ciszkowska, ul. Zamiejska 3/19, 03-580 Warszawa.

Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert. – 100.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w powyższym postępowaniu oferty złożyło dwóch Wykonawców:
Oferta nr 1 – Pracownia Projektowa WizArt Studio, ul. Czarnieckiego 24F, 73-110 Stargard Szczeciński;
Oferta nr 2 – Firma Projektowo-Konsultingowa Małgorzata Ciszkowska, ul. Zamiejska 3/19, 03-580 Warszawa.

Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp informuje, że Pracownia Projektowa WizArt Studio, ul. Czarnieckiego 24F, 73-110 Stargard Szczeciński został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp – gdyż nie wykazał spełniania warunku udziału w postępowaniu – posiadania wiedzy i doświadczenia.
W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż umowa zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy Pzp może zostać podpisana z wybranym Wykonawcą, bez zachowania terminów na wniesienie środków ochrony prawnej.
Zamawiający był uprawniony do żądania od wykonawców załączenia do oferty na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp oraz § 1 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817) – wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie - Załącznik nr 4 do SIWZ, wskazując, iż zrealizował minimum dwie usługi polegające na projektowaniu sieci i instalacji sanitarnych, w szczególności obiektów naukowo – badawczych, badawczych o charakterze przemysłowym i instalacji sanitarnych tj. wentylacja, klimatyzacja w obiektach o powierzchni powyżej 1.500 m2 lub kubaturze powyżej 6.000 m3; oraz projektowaniu sieci i instalacji elektrycznych średniego i niskiego napięcia: obiektów naukowo – badawczych, badawczych o charakterze przemysłowym i instalacji elektrycznych obiektach szczególnym uwzględnieniem sieci dedykowanych, strukturalnych i telekomunikacyjnych (zintegrowany system komunikacji, „inteligentnego budynku” BMS), w obiektach o powierzchni powyżej 1.500 m2 lub o kubaturze powyżej 6.000 m3. Zamawiający, na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp w dniu 18.12.2012 r. wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących Wykazu usług z prośbą o wskazanie, w których spośród wykonanych usług wymienionych w Załączniku nr 4 do SIWZ, znajdują się pomieszczenia o charakterze naukowo-badawczym lub badawczo-przemysłowym oraz czy w wymienionych obiektach Wykonawca projektował zintegrowany system komunikacji „inteligentnego budynku” BMS. Wykonawca w wyznaczonym terminie złożył wyjaśnienia, z których jednoznacznie wynika, iż Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu. Zatem, Wykonawca zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Pzp został wykluczony z postępowania, a ofertę Wykonawcy wykluczonego, zgodnie z art. 24 ust. 4 uznaje się za odrzuconą.

W związku z powyższym, Zamawiający informuje, iż umowa zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp może zostać podpisana z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.