Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Data: 2012-12-05
Znak: TO/ZP-24/2012

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż w prenumeracie czasopism zagranicznych i krajowych w 2013 r.

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na sprzedaż w prenumeracie czasopism zagranicznych i krajowych w 2013 r., Zamawiający dokonał czynności wyboru najkorzystniejszych ofert, złożonych w:

Części 1 – Press Import Wydawnictw Naukowych J.Płomiński, G.Bogdan Sp.J., ul. Sienna 63 m 40, 00-820 Warszawa;
Części 2 - Kolporter Sp. z o.o. S.K.A. w Kielcach Oddział Warszawski, ul. Bakaliowa 3, 05-080 Izabelin Mościska.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w powyższym postępowaniu oferty złożyło sześciu Wykonawców:

Część 1 zamówienia:

Oferta nr 2 – Press Import Wydawnictw Naukowych J.Płomiński, G.Bogdan Sp.J., ul. Sienna 63 m 40, 00-820 Warszawa;
Oferta nr 4 – ABE-IPS Sp. z o.o., ul. Grzybowska 37A, 00-855 Warszawa;
Oferta nr 5 – EBSCO Sp. z o.o., ul. Krakowskie Przedmieście 79, 00-079 Warszawa;

Część 2 zamówienia:
Oferta nr 1 – Garmond Press S.A., ul. Lubicz 3, 31-034 Kraków;
Oferta nr 3 – Kolporter Sp. z o.o. S.K.A. w Kielcach Oddział Warszawski, ul. Bakaliowa 3, 05-080 Izabelin Mościska;
Oferta nr 6 - RUCH S.A., ul. Wronia 23, 00-958 Warszawa.

Porównanie złożonych ofert:

Część 1
Numer oferty
Liczba pkt w kryterium cena
2
100
4
97,73
5
96,28

Część 2
Numer oferty
Liczba pkt w kryterium cena
3
100
6
80,66

Jednocześnie Zamawiający zawiadamia o odrzuceniu oferty złożonej w Części 2 zamówienia, przez firmę Garmond Press S.A. na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca w Formularzu oferty w poz. 29 „Linux Magazine” nie podał ceny brutto prenumeraty rocznej. Pominięcie cen jednostkowych służących do rozliczeń, jako istotnych postanowień umowy o realizację zamówienia, powoduje niezgodność treści oferty z treścią SIWZ. „Ceny jednostkowe stanowią treść oferty, zatem nie mogą one podlegać uzupełnieniu, w drodze prostowania omyłek” (Wyrok KIO z dnia 12 listopada 2009 r. sygn. akt KIO/UZP 1396/09). W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp umowy mogą być podpisane z wybranymi Wykonawcami w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.