Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Data: 2012-06-05
Znak: TA/ZP-7/2012

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę licencji na oprogramowanie Madymo

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na dostawę licencji na oprogramowanie Madymo, Zamawiający dokonał czynności wyboru najkorzystniejszej oferty. W przedmiotowym postępowaniu została złożona tylko jedna oferta przez:

SAFETY ENGINEERING RESEARCH S. C. – Krystian Konarzewski, Kajetan Kietliński, Michał Pędzisz, 02-956 Warszawa, ul. Królewicza Jakuba 13A.

Oferta spełnia wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę punktów – 100 w kryterium oceny ofert. Zamawiający zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca, ani nie została odrzucona żadna oferta. W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż umowa, zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy Pzp, może zostać podpisana z wybranym Wykonawcą bez zachowania terminów na wniesienie środków ochrony prawnej.