Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Data:2012-05-09
Znak: GF/ZP-4/2012

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na dostawę Zintegrowanego Systemu Informatycznego, wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę, złożoną przez Wykonawcę:

„Simple” S. A., 04-555 Warszawa, ul. Bronisława Czecha 49/51.

Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego opisane w SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji.

Ocena punktowa ofert przedstawia się następująco:

Kryterium cena:
„Macrologic” S. A. w Warszawie „Simple” S. A. w Warszawie
P (Ci) = 30 pkt P (Ci) = 23,95 pkt

Kryterium funkcjonalności:
„Macrologic” S. A. w Warszawie „Simple” S. A. w Warszawie
P (Ji) = 25,00 pkt P (Ji) = 25,00 pkt

Kryterium ocena próbki:
„Macrologic” S. A. w Warszawie „Simple” S. A. w Warszawie
P (Pi) = 32,71 pkt P (Pi) = 44,53 pkt

Ocena punktowa – całościowa: Pi = P(Ci) + P (Ji) + P (Pi)
  „Macrologic” S. A. w Warszawie „Simple” S. A. w Warszawie
Punkty za kryteria 30,00 + 25,00 + 32,71 23,95 + 25,00 + 44,53
SUMA PUNKTÓW Pi = 87,71 Pi = 93,48

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 i 3 Prawa zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca i nie została odrzucona żadna oferta. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 Prawa zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności, tj. po upływie pięciu dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej:

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (odwołanie, skarga do Sądu) wobec czynności:
1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
2) odrzucenia oferty wykonawcy.

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:
1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub
2) zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem. Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI ustawy - Prawo zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).