Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Data: 2012-04-24
Znak: GF/ZP-1/2012
 
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Zamawiający, działając zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 roku, Nr 119, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej: „ustawą Pzp”, informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.

Uzasadnienie prawne:
Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, gdyż obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ogłoszeniu o zamówieniu żądał złożenia przez Wykonawców „certyfikatu z normą serii ISO 9001 lub innego dokumentu świadczącego o rozpoczętym i trwającym procesie certyfikacji lub re-certyfikacji w zakresie ISO 9001”, jako dokumentu potwierdzającego spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. Wymaganie złożenia tego dokumentu powinno było znajdować się w dodatkowej rubryce w specyfikacji o nazwie: „W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi, lub roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:”. Przedmiotowy dokument nie jest dokumentem potwierdzającym spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, a dokumentem potwierdzającym, że oferowane dostawy, usługi, lub roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wobec powyższego, postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, gdyż wadą obarczone były wszelkie czynności Zamawiającego dotyczące błędnie usytuowanego dokumentu. Należy mieć na uwadze, iż Zamawiający, postępowanie prowadzi z uwzględnieniem kwoty, którą może przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia oraz miejsca i trybu ogłoszenia (art. 11 Prawa zamówień publicznych). Mając na względzie podane okoliczności, Zamawiający zawiadamia, że unieważniając postępowanie nie odrzuca żadnej oferty i nie wyklucza żadnego wykonawcy.
 
 
 
Data: 2012-04-16
Znak: GF/ZP-1/2012
 
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na dostawę Zintegrowanego Systemu Informatycznego, wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę, złożoną przez Wykonawcę:

„Simple” S. A., 04-555 Warszawa, ul. Bronisława Czecha 49/51.

Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego opisane w SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji po wykluczeniu z udziału w postępowaniu „Bazus” Sp. z o. o. w Lublinie i wobec faktu, iż oferta „Macrologic” S.A. w Warszawie przekracza kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.

Ocena punktowa ofert przedstawia się następująco:

Kryterium cena:
„Macrologic” S. A. w Warszawie „Simple” S. A. w Warszawie Bazus” Sp. z o. o. w Lublinie
P (Ci) = 25,67 pkt P (Ci) = 26,39 pkt P (Ci) = 30,00 9 pkt
Kryterium funkcjonalności:
„Macrologic” S. A. w Warszawie „Simple” S. A. w Warszawie Bazus” Sp. z o. o. w Lublinie
P (Ji) = 25,00 pkt P (Ji) = 25,00 pkt P (Ji) = 25,00 pkt
Kryterium ocena próbki:
„Macrologic” S. A. w Warszawie „Simple” S. A. w Warszawie Bazus” Sp. z o. o. w Lublinie
P (Pi) = 41,02 pkt P (Pi) = 39,42 pkt P (Pi) = 39,42 pkt

Ocena punktowa – całościowa: Pi = P(Ci) + P (Ji) + P (Pi)

  „Macrologic” S. A. w Warszawie „Simple” S. A. w Warszawie Bazus” Sp. z o. o. w Lublinie
Punkty za kryteria 30,00 + 25,00 + 32,71 23,95 + 25,00 + 44,53 30,00 + 25,00 +39,42
SUMA PUNKTÓW Pi = 91,69 Pi = 90,81 Pi = 94,42

Środki ochrony prawnej:
Środki ochrony prawnej:
Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (odwołanie, skarga do Sądu) wobec czynności:
1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
2) odrzucenia oferty wykonawcy.
W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:
1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub
2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie. Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem. Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).