Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik


Data: 2010-07-26
Znak: EZ/ZP-10/2010


OGŁOSZENIE  wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie robót remontowo-budowlanych w budynku CIOP-PIB w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 16, polegających na wykonaniu remontu pomieszczenia nr 630 na VI-tym piętrze, remoncie pomieszczeń laboratoryjnych, pomieszczeń biurowych i korytarzy oraz w Zakładzie Ochron Osobistych przy ul. Wierzbowej 48 w Łodzi.

 

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót remontowo-budowlanych w budynku CIOP-PIB w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 16, polegających na wykonaniu remontu pomieszczenia nr 630 na VI-tym piętrze, remoncie pomieszczeń laboratoryjnych, pomieszczeń biurowych i korytarzy oraz w Zakładzie Ochron Osobistych przy ul. Wierzbowej 48 w Łodzi, zgodnie z Projektem Aranżacji Wnętrza, stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - Załącznik nr 2 do SIWZ, Kosztorysem Nakładczym - Załącznik nr 3 do SIWZ EZ/ZP-10/2010., przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), zakończono wyborem oferty złożonej przez:

 

„Komprem” Usługi Remontowo-Budowlane, Zdzisław Buźniak, 05-820 Piastów, ul. Norwida 15 na kwotę brutto zł 609.485,33