Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik


Data: 2011-08-04
Znak: EZ/ZP-22/2011


Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót remontowo-budowlanych

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na wykonanie robót remontowo-budowlanych, Zamawiający dokonał czynności wyboru najkorzystniejszej oferty. Wybrana została oferta Wykonawcy


KOMPREM Usługi Remontowo-Budowlane Buźniak Zdzisław, ul. Norwida 15, 05-820 Piastów.


W przedmiotowym postępowaniu została złożona jedna oferta, która spełniała wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę punktów – 100, w kryterium oceny ofert.Zamawiający informuje, iż umowa zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy Pzp może zostać podpisana z wybranym Wykonawcą, bez zachowania terminów na wniesienie środków ochrony prawnej.