Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik


Data: 2012-01-30
Znak: NO/ZP-1/2012

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu i budowę stanowiska do pomiaru mikroklimatu i termoizolacyjności  z symulatorem stopy ludzkiej imitującym wydzielanie ciepła, potu i nacisk stopy w czasie chodzenia dla obuwia ochronnego tradycyjnego oraz zawierającego inteligentne materiały termoregulujące

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na opracowanie projektu i budowę stanowiska do pomiaru mikroklimatu i termoizolacyjności z symulatorem stopy ludzkiej imitującym wydzielanie ciepła, potu i nacisk stopy w czasie chodzenia dla obuwia ochronnego tradycyjnego oraz zawierającego inteligentne materiały termoregulujące, Zamawiający dokonał czynności wyboru najkorzystniejszej oferty. Wybrana została oferta Wykonawcy:

ATT Władysław Tarnowski, ul. Piotrkowska 172/180, 90-368 Łódź.


W przedmiotowym postępowaniu została złożona jedna oferta, która spełniała wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę punktów – 100 w kryterium oceny ofertZamawiający informuje, iż umowa zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy Pzp może zostać podpisana z wybranym Wykonawcą, bez zachowania terminów na wniesienie środków ochrony prawnej.