Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
EZ/ZP-12/2009, 2009-09-23, Sprzedaż, dostarczenie, zainstalowanie, uruchomienie i sprawdzenie poprawności funkcjonowania systemu telekomunikacyjnego złożonego z fabrycznie nowej centrali telefonicznej wraz z wyposażeniem (zestaw komputerowy i aparaty systemowe) oraz świadczenie przez okres trzech lat usług telekomunikacyjnych (telefonicznych i faksowych), określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia znak: EZ/ZP-12/2009.

OGŁOSZENIE  O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż, dostarczenie, zainstalowanie, uruchomienie i sprawdzenie poprawności funkcjonowania systemu telekomunikacyjnego złożonego z fabrycznie nowej centrali telefonicznej wraz z wyposażeniem (zestaw komputerowy i aparaty systemowe) oraz świadczenie przez okres trzech lat usług telekomunikacyjnych (telefonicznych i faksowych).

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy informuje, że rozpoczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), w trybie „przetarg nieograniczony”, obejmującego następujące części:

 • Część 1 zamówienia:
  sprzedaż, dostarczenie, zainstalowanie, uruchomienie i sprawdzenie poprawności funkcjonowania systemu telekomunikacyjnego złożonego z fabrycznie nowej centrali telefonicznej wraz z wyposażeniem (zestaw komputerowy i aparaty systemowe), podłączenie centrali i wyposażenia do sieci telefonicznej, przeszkolenie 5 pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi centrali i wyposażenia, a także wykonywanie serwisu gwarancyjnego,

  zgodnie ze „Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia - Część 1” zawartym w załączniku nr 7.1 do SIWZ znak: EZ/ZP-12/2009,
 • Część 2 zamówienia:
  1. instalacja stałego dostępu kablowego w postaci łączy cyfrowych na potrzeby dostępu 2 x ISDN PRA (30B+D), a w tym zapewnienie bezpłatnego przeniesienia do własnej sieci dotychczasowych numerów wykorzystywanych przez Zamawiającego,
  2. świadczenie przez okres trzech lat usług telekomunikacyjnych (telefonicznych i faksowych) w zakresie połączeń lokalnych i strefowych, międzystrefowych, międzynarodowych, do sieci komórkowych oraz inny ruch do sieci publicznej, taki jak serwisy informacyjne, połączenia z biurami numerów itp. Przewidywany przez Zamawiającego średnio-miesięczny czas rozmów - 39.000 (trzydzieści dziewięć tysięcy) minut wszystkich rodzajów połączeń, a w tym rozmów: lokalnych i strefowych 27.000 (dwadzieścia siedem tysięcy) minut, międzystrefowych 6.000 (sześć tysięcy) minut, komórkowych 4.000 (cztery tysiące) minut, międzynarodowych 2.000 (dwa tysiące) minut. Powyższe czasy rozmów zostały określone na podstawie rozmów przeprowadzonych w 2008 roku i należy je traktować jako założenia planowe, bez gwarancji Zamawiającego na ich realizację w pełnym zakresie,
  3. zapewnienie prezentacji numeru dla wszystkich połączeń wychodzących i przychodzących realizowanych z łączy stanowiących przedmiot zamówienia,
  zgodnie ze „Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia – Część 2” zawartym w załączniku nr 7.2 do SIWZ znak: EZ/ZP-12/2009.


Symbol Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Część 1 zamówienia - 32551200-2, 32550000-3
Część 2 zamówienia - 64210000-1.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamówienie należy zrealizować w następujących terminach:


 1. Część 1 zamówienia:
  • dostawa centrali telefonicznej i wyposażenia - dwa miesiące od daty zawarcia umowy,
  • zainstalowanie, uruchomienie i sprawdzenie poprawności funkcjonowania systemu telekomunikacyjnego - trzy miesiące od daty zawarcia umowy,
 2. Część 2 zamówienia:
  • instalacja stałego dostępu kablowego w postaci łączy cyfrowych na potrzeby dostępu 2 x ISDN PRA (30B+D), a w tym zapewnienie bezpłatnego przeniesienia do własnej sieci dotychczasowych numerów wykorzystywanych przez Zamawiającego – trzy miesiące od daty zawarcia umowy,
  • świadczenie usług telekomunikacyjnych (telefonicznych i faksowych) i zapewnienie prezentacji numeru dla wszystkich połączeń wychodzących i przychodzących - trzy lata od daty aktywacji usługi.


Warunki ogólne:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy:
 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wy¬konania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za¬pewniającej wykonanie zamówienia,
 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy.

Warunki szczegółowe:
 1. Oferta powinna być sporządzona zgodnie z Formularzem Ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 i zawierać propozycję wykonania co najmniej jednej z dwóch części zamówienia (określonych w załącznikach nr 7.1 i/lub 7.2.do SIWZ).
 2. Wykonawca powinien zaakceptować projekt umowy właściwy dla części zamówienia, na którą składa ofertę (odpowiednio załączniki nr 5 i/lub 6 do SIWZ) - na Formularzu Ofertowym.
 3. Wykonawca składający ofertę na Część 1 zamówienia powinien:
  1. wykazać na załączniku nr 4 – DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: że w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania, tj. od 01.08.2006 r. do 31.07.2009 r., a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym czasie, zrealizował co najmniej dwie dostawy centrali telefonicznych wraz z zainstalowaniem, uruchomieniem i sprawdzeniem poprawności funkcjonowania, o wartości nie niższej niż 100.000 zł brutto każda i przedstawić dokumenty potwierdzające, że zamówienia te zostały wykonane należycie;
  2. Przedstawić dokument potwierdzający zgodność parametrów oferowanej centrali telefonicznej z normami obowiązującymi na obszarze Unii Europejskiej.
 4. Wykonawca składający ofertę na Część 2 zamówienia powinien:
  1. wykazać na załączniku nr 4 – DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: że w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania, tj. od 01.08.2006 r. do 31.07.2009 r., a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym czasie, wykonał lub wykonuje co najmniej trzy usługi telekomunikacyjne (telefoniczne i faksowe) w zakresie połączeń lokalnych i strefowych, międzystrefowych, międzynarodowych, do sieci komórkowych oraz inny ruch do sieci publicznej takich: jak serwisy informacyjne, połączenia z biurami numerów itp., przy czym wartość każdej z dostarczonych usług w następujących po sobie okresach 12 miesięcy - licząc od chwili rozpoczęcia ich świadczenia - nie może być niższa (rocznie) niż 65.000 zł brutto każda, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż rok – w tym czasie, i przedstawić dokumenty potwierdzające, że zamówienia te zostały wykonane należycie;
  2. przedstawić zaświadczenie o wpisie do rejestru prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.
 5. Wykonawca składający ofertę na Części 1 i 2 zamówienia - wymagania jak w punktach 3 i 4.


Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie żądanych w pkt 7 Specyfikacji oświadczeń i dokumentów, wg formuły „spełnia - nie spełnia”.

Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w ART. 22 UST.1 USTAWY na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w ART. 24 UST.1 I 2 USTAWY na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
 3. Wykonawca składający ofertę na Część 1 i/lub 2 zamówienia powinien dostarczyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 4. Wykonawca składający ofertę na Część 2 zamówienia albo Część 1 i 2 zamówienia powinien dostarczyć zaświadczenie o wpisie do rejestru prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.
 5. Aktualne zaświadczenie od właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego; powyżej określone zaświadczenia muszą być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 6. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów składanych wraz z ofertą.
 7. Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w przypadku, gdy cena oferty przekracza dwukrotną wysokość kapitału zakładowego spółki, winien złożyć oświadczenie zarządu spółki wraz z kopią uchwały Zgromadzenia Wspólników, potwierdzające - zgodnie z art. 230 Kodeksu spółek handlowych - odpowiednie umocowanie zarządu do złożenia oferty chyba, że upoważnienie do złożenia oferty wynika z umowy spółki.
 8. Wykonawca składający ofertę na Część 1 zamówienia - dla potwierdzenia spełnienia warunków określonych w pkt. 6.2.3.lit. A - wypełniony załącznik nr 4 wraz z dokumentami potwierdzającymi, że wykazane w załączniku zamówienia, odpowiadające swoim rodzajem wymogom określonym w pkt 6.2.3.lit.A, zostały wykonane należycie, a dla potwierdzenia warunków określonych w pkt 6.2.3. lit.B – dokument potwierdzający zgodność parametrów oferowanej centrali telefonicznej z normami obowiązującymi na obszarze Unii Europejskiej.
 9. Wykonawca składający ofertę na Część 2 zamówienia - dla potwierdzenia spełnienia warunków określonych w pkt. 6.2.4. lit. A – wypełniony załącznik nr 4 wraz z dokumentami potwierdzającymi, że wykazane w załączniku zamówienia, odpowiadające swoim rodzajem wymogom określonym w pkt 6.2.4. lit. A, zostały wykonane należycie.


Dokumenty określone w pkt 3 - 7 winny być złożone w formie oryginału lub odpisu, wypisu, wyciągu lub kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem.

Ponadto Wykonawca powinien wraz z ofertą złożyć:
 1. Oświadczenie na temat czasu związania Ofertą - na Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
 2. Oświadczenie o akceptacji projektu umowy stanowiącej załącznik 5 i/lub 6 do SIWZ- na Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
 3. Wypełniony i podpisany załącznik nr 7.1. i/lub 7.2. do SIWZ.
 4. Dokument potwierdzający wniesienie wadium, w formie zgodnej z wymogami określonymi w punktach 10.5 i 10.6 SIWZ.
 5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: w punktach 7.1.3., 7.1.5. SIWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
  1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
  2. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
 6. Dokumenty, o których mowa w pkt 7.5.1. lit. A powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w pkt 7.5.1. lit. B, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 7. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7.5.1., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Terminy określone w pkt 7.5.2. stosuje się odpowiednio.


Zabezpieczenie oferty - wadium.
 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium odpowiednio w wysokości:
  1. Część 1 – 6.000,00 zł,
  2. Część 2 – 9.000,00 zł.
 2. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
 3. Oferent, którego oferta nie będzie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania.
 4. Wadium może być wniesione najpóźniej wraz z upływem terminu składania ofert w formach dopuszczonych Ustawą (art. 45 ust. 6), w zależności od wyboru Oferenta, tj. w postaci:
  1. pieniężnej;
  2. poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
  3. gwarancji bankowych;
  4. gwarancji ubezpieczeniowych;
  5. poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275 ze zm.).
 5. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść na konto Banku PKO SA, Odział w Warszawie ul. Jasna 1, nr 95 1240 6247 1111 0000 4975 9963, przy czym o uznaniu, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego, tj. najpóźniej przed godz. 11:00 w dniu otwarcia ofert. Oryginał dokumentu bankowego potwierdzającego wpłatę wadium w pieniądzu lub kserokopię tego dokumentu poświadczoną przez osobę podpisującą ofertę, należy dołączyć do oferty.
 6. Wadium wnoszone w postaci poręczenia, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, winno być wystawione na druku wystawcy i określać wierzytelność, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem, oryginał tego dokumentu należy dołączyć do oferty.
 7. Gwarancja musi także zawierać zapisy dotyczące:
  1. czasu trwania,
  2. zasad wygaśnięcia,
  3. możliwości cesji na rzecz strony trzeciej.
 8. Okres ważności gwarancji musi obejmować cały okres związania ofertą.
 9. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w Ustawie.
 10. Oferent, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku gdy:
  1. odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
  2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
  3. zawarcie umowy staje się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta.
 11. Wadium wpłacone w pieniądzu będzie zwrócone Oferentom wraz z odsetkami, wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Oferenta.


Gwarancja należytego wykonania umowy.
 1. Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy wniesie, w jednej z form określonych w art. 148 ust. 1 Ustawy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto określonej przez Wykonawcę w złożonej w ofercie.
 2. Strony ustalają, że wniesione zabezpieczenie stanowi gwarancję zgodnego z umową wykonania usługi, a w szczególności służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu kar za nienależyte wykonanie zamówienia, a także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.
 3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, wskazany w pkt 10.5. SIWZ.
 4. Część zabezpieczenia (70%) - o równowartości 3,5% ceny wybranej oferty określonej łącznie z VAT - stanowiąca gwarancję zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy, natomiast na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi (gwarancji jakości) za wady przedmiotu zamówienia i/lub należytego wykonania usług telekomunikacyjnych Zamawiający pozostawi część zabezpieczenia (30%) – o równowartości 1,5% ceny wybranej oferty określonej łącznie z VAT, którą zwróci w terminie 14 dni po upływie:
  • dwuletniego terminu gwarancji – dla Wykonawcy części 1 zamówienia
  • trzech lat od momentu aktywacji usługi telekomunikacyjnej.
 5. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach innych niż pieniądz, Wykonawca winien jest złożyć poręczenia lub gwarancje bankowe albo gwarancje ubezpieczeniowe o równowartościach określonych powyżej odpowiednio do ich przeznaczenia oraz o terminach ważności odniesionych do daty zakończenia robót przewidzianej w umowie.
 6. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przypadku, gdy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.


Oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokona powołana przez Dyrektora CIOP- PIB Komisja przez porównanie złożonych wraz z ofertą oświadczeń
i dokumentów z wymaganiami określonymi w SIWZ.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:


 1. Dla części 1 zamówienia:

  Cena - 100%

 2. Dla części 2 zamówienia:

  1. Cena brutto abonamentu (łączna miesięczna cena wszystkich opłat abonenckich uwzględniająca koszt zapewnienia stałego dostępu kablowego w postaci łączy cyfrowych na potrzeby zapewnienia dostępu 2 x ISDN PRA (30B+D) – 40% -tj. 40 pkt,
  2. Cena brutto za jedną minutę połączenia w ruchu lokalnym i strefowym – 35%, tj. 35 pkt,
  3. Cena brutto za jedną minutę połączenia w ruchu międzystrefowym (międzymiastowym) – 10%, tj. 10 pkt,
  4. Cena brutto za jedną minutę połączenia do sieci komórkowych - 10%, tj. 10 pkt,
  5. Cena brutto za jedną minutę połączenia w ruchu międzynarodowym – 5%, tj. 5 pkt.Ceny za jedną minutę połączenia z uwzględnieniem naliczania sekundowego, bez naliczania jakichkolwiek dodatkowych opłat.

Sposób dokonywania oceny:

1. Dla części 1 zamówienia:

Kryterium ceny będzie rozpatrywane na podstawie ceny podanej przez Oferenta w ofercie.
Oferent, który przedstawi najniższą cenę w ofercie otrzyma max. 100 pkt.
Pozostali Oferenci odpowiednio mniej, stosownie do poniżej zamieszczonego wzoru.
Stosowana punktacja 0-100 pkt.

Ocena punktowa w części 1 zamówienia zostanie dokonana zgodnie z poniższym wzorem:

Cena min. w zbiorze ofert
Ocena punktowa oferty X = ---------------------------------- x 100
Cena ofertowa

2. Dla części 2 zamówienia:

Kryterium ceny będzie rozpatrywane na podstawie cen brutto rodzajów połączeń, podanych przez Oferenta w ofercie. Oferent, który przedstawi najniższą cenę na określony rodzaj połączeń otrzyma max. 100 pkt.
Inni oferenci odpowiednio mniej, stosownie do poniżej zamieszczonego wzoru.
Stosowana punktacja 0-100 pkt.

Dla cen wyższych od ceny najniższej dla danego rodzaju połączeń, liczba punktów obliczana będzie w następujący sposób:

Cena min. w zbiorze ofert
Liczba punktów = ---------------------------------- x 100
Cena ofertowa

Ocena punktowa ofert w części 2 zostanie dokonana zgodnie z poniższym wzorem:

Ocena punktowa oferty X = CA x 0,40 + CL x 0,35 + CMS x 0,10 + CK x 0,10 + CMN x 0,05

gdzie:
CA - liczba punktów uzyskana za cenę brutto abonamentu
CL - liczba punktów uzyskana za cenę brutto za jedną minutę połączenia w ruchu lokalnym i strefowym
CMS - liczba punktów uzyskana za cenę brutto za jedną minutę połączenia w ruchu międzystrefowym
CK - liczba punktów uzyskana za cenę brutto za jedną minutę połączenia do sieci komórkowych
CMN - liczba punktów uzyskana za cenę brutto za jedną minutę połączenia w ruchu międzynarodowym

Termin związania ofertą wynosi 30 dni

SIWZ można otrzymać w pokoju nr 327.

SIWZ do pobrania w formacie PDF

Oferty należy składać w Kancelarii, w pok. 335 do dnia 13 października 2009r., do godz. 1000.
 

 

 

30.09.2009 r.
Nr postępowania: EZ/ZP-12/2009

WEZWANIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU PROTESTACYJNYM

Zamawiający informuje, że w postępowaniu nr EZ/ZP-12/2009 o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż, dostarczenie, zainstalowanie, uruchomienie i sprawdzenie poprawności funkcjonowania systemu telekomunikacyjnego złożonego z fabrycznie nowej centrali telefonicznej wraz z wyposażeniem (zestaw komputerowy i aparaty systemowe) oraz świadczenie przez okres trzech lat usług telekomunikacyjnych (telefonicznych i faksowych), prowadzonym w trybie „przetarg nieograniczony”, zgodnie z Ustawą z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (zwaną dalej „Ustawą”), w dniu 29 września 2009 r. wpłynął protest od Wykonawcy.

W związku z powyższym Zamawiający wzywa Wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu protestacyjnym, w terminie do dnia 5 października 2009 r.
Zgodnie z postanowieniami art. 181 ust. 5 Ustawy, Wykonawca powinien zgłosić przystąpienie do postępowania protestacyjnego, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i określając swoje żądanie w zakresie zarzutów zawartych w proteście. Zgłoszenie przystąpienia wnosi się do Zamawiającego, przekazując jednocześnie jego kopię Wykonawcy, który wniósł protest.

Kopia wniesionego protestu zamieszczona jest w załączniku poniżej.

Kopia protestu do pobrania w formacie PDF


Rozstrzygnięcie protestu do pobrania w formacie PDFWarszawa, dnia 23.09.2009 r.

Nr sprawy: EZ/ZP-12/2009

Nr ogłoszenia: