Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TO/ZP-14/2009, 2009-10-15, Zakup w prenumeracie na 2010 rok czasopism zagranicznych i polskich, włącznie z zapewnieniem dostarczenia tych czasopism do siedziby Zamawiającego w cyklach wydawniczych przyjętych przez wydawców, obsługi celno-importowej w przypadku czasopism zagranicznych oraz realizacji reklamacji w systemie "on-line" lub telefonicznie.
OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO


Przedmiotem zamówienia jest zakup w prenumeracie na 2010 rok czasopism zagranicznych i polskich, zgodnie z SIWZ znak: TO/ZP-14/2009.


Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy informuje, że rozpoczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), w trybie „przetarg nieograniczony”, zgodnie z SIWZ znak: TO/ZP-14/2009, na zakup w prenumeracie na 2010 rok:

Część 1) czasopism zagranicznych wymienionych w załączniku nr 5.1. do SIWZ pn. „Prenumerata czasopism zagranicznych na 2010 r.”,

Część 2) czasopism polskich wymienionych w załączniku nr 5.2. do SIWZ pn. „Prenumerata czasopism polskich na 2010 r. -Cz. I”,

Część 3) czasopism polskich wymienionych w załączniku nr 5.3. do SIWZ pn. „Prenumerata czasopism polskich na 2010 r. -Cz. II”,

Zamówienie obejmuje zakup w prenumeracie roczników czasopism określonych w pkt 3.1.SIWZ (uwzględniający wszystkie czasopisma datowane na ten okres niezależnie od daty ich wydania), zwanych dalej „Czasopismami”, włącznie z zapewnieniem dostarczenia tych Czasopism do siedziby Zamawiającego w cyklach wydawniczych przyjętych przez wydawców, obsługi celno-importowej w przypadku czasopism zagranicznych oraz realizacji reklamacji w systemie „on-line” lub telefonicznie.

Symbol CPV: 79980000-7, 22200000-2.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Wykonawcy mogą złożyć ofertę na wszystkie części zamówienia lub wybrane części zamówienia, określone w pkt 3.1. SIWZ, przy czym oferta powinna zawierać minimum wszystkie czasopisma z
danej części (części 1-3, odpowiednio załączniki 5.1., 5. 2. lub 5. 3.).

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamówienie należy zrealizować:
Zamówienie powinno być wykonane sukcesywnie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. i później do wydania ostatniego numeru czasopism z 2010 roku.


Warunki ogólne:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
określone w art. 22 ust. 1 Ustawy, tzn.:

 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wy¬konania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy.Warunki szczególne:

 1. Oferta powinna być sporządzona zgodnie z Formularzem Ofertowym (stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ) i zawierać propozycję wykonania co najmniej jednej z trzech części zamówienia (określonych w załącznikach nr 5.1., 5.2., 5.3. do SIWZ).
 2. Wykonawca powinien zaakceptować projekt umowy właściwy dla części zamówienia, na którą składa ofertę (odpowiednio załączniki nr 6.1. i/lub 6.2. do SIWZ) - na Formularzu Ofertowym.
 3. Wykonawca składający ofertę powinien się wykazać następującym doświadczeniem zawodowym:
  1. w przypadku składania oferty na część dotyczącą prenumeraty czasopism zagranicznych (część 1 zamówienia), Wykonawca musi wykazać na załączniku nr 4.1., że wykonał (zakończył) w okresie ostatnich trzech lat, czyli od 1 października 2006 r. do 30 września 2009 r. minimum trzy dostawy polegające na sprzedaży w prenumeracie dla zamawiających czasopism zagranicznych, na kwotę brutto nie mniejszą niż 200.000 zł,
  2. w przypadku składania oferty na obie części albo którąkolwiek część zamówienia dotyczącą prenumeraty czasopism krajowych (część 2 i/lub 3 zamówienia), Wykonawca musi wykazać na załączniku nr 4.2., że wykonał (zakończył) w okresie ostatnich trzech lat, czyli od 1 października 2006 r. do 30 września 2009 r. minimum trzy dostawy polegające na sprzedaży w prenumeracie dla zamawiających czasopism krajowych, na kwotę brutto nie mniejszą niż 20.000 zł,
  3. w przypadku składania oferty na część 1 oraz część 2 i/lub 3 zamówienia, wymagania jak w punktach A i B.Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie żądanych w pkt 7 Specyfikacji oświadczeń i dokumentów, wg formuły „spełnia - nie spełnia”.

Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.


Dla potwierdzenia spełnienia warunków ogólnych, określonych w pkt 6.1. i 6.2. Specyfikacji, Wykonawcy winni przedstawić w ofercie niżej wymienione dokumenty:

 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 UST. 1 USTAWY na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 2.
 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 24 UST. 1 I 2 USTAWY na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 3.
 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
 4. Aktualne zaświadczenie od właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego; powyżej określone zaświadczenia muszą być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 5. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów składanych wraz z ofertą.
 6. Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w przypadku, gdy cena oferty przekracza dwukrotną wysokość kapitału zakładowego spółki, winien złożyć oświadczenie zarządu spółki wraz z kopią uchwały Zgromadzenia Wspólników, potwierdzające - zgodnie z art. 230 Kodeksu spółek handlowych - odpowiednie umocowanie zarządu do złożenia oferty, chyba, że upoważnienie do złożenia oferty bez uchwały Zgromadzenia Wspólników wynika z umowy spółki.
 7. Wykonawca składający ofertę na Część 1 zamówienia - dla potwierdzenia spełnienia warunków określonych w pkt. 6.2.2.lit. A - wypełniony załącznik nr 4.1. do SIWZ wraz z dokumentami potwierdzającymi, że wykazane w załączniku zamówienia, odpowiadające swoim rodzajem wymogom określonym w pkt 6.2.2.lit.A, zostały wykonane należycie.
 8. Wykonawca składający ofertę na Część 2 i/lub 3 zamówienia - dla potwierdzenia spełnienia warunków określonych w pkt. 6.2.2. lit. B – wypełniony załącznik nr 4.2. wraz z dokumentami potwierdzającymi, że wykazane w załączniku zamówienia, odpowiadające swoim rodzajem wymogom określonym w pkt 6.2.2. lit. B, zostały wykonane należycie.
 9. Dokumenty określone w pkt 7.1.3. – 7.1.6. winny być złożone w formie oryginału lub odpisu, wypisu, wyciągu lub kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem.Ponadto Wykonawca powinien wraz z ofertą złożyć:

 1. Oświadczenie na temat czasu związania Ofertą - na Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
 2. Oświadczenie o akceptacji projektu umowy stanowiącej załącznik 6.1 i/lub 6.2 do SIWZ- na Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
 3. Wypełniony i podpisany jeden z załączników nr 5.1., 5.2., lub 5.3. do SIWZ albo załączniki odpowiadające częściom, na które Wykonawca składa ofertę.
 4. Dokument potwierdzający wniesienie wadium, w formie zgodnej z wymogami określonymi w punktach 10.5 i 10.6 SIWZ.Zabezpieczenie oferty - wadium.

 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w odpowiednio w wysokości:
  Część 1 zamówienia – 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych)
  Część 2 zamówienia – 500,00 zł (słownie: pięćset złotych)
  Część 3 zamówienia – 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych)
 2. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
 3. Oferent, którego oferta nie będzie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania.
 4. Wadium może być wniesione najpóźniej wraz z upływem terminu składania ofert w formach dopuszczonych Ustawą (art. 45 ust. 6), w zależności od wyboru Oferenta, tj. w postaci:
  1. pieniężnej;
  2. poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
  3. gwarancji bankowych;
  4. gwarancji ubezpieczeniowych;
  5. poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275 ze zm.).
 5. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść na konto Banku PKO SA, Odział w Warszawie ul. Jasna 1, nr 95 1240 6247 1111 0000 4975 9963, przy czym o uznaniu, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego, tj. najpóźniej przed godz. 1100 w dniu otwarcia ofert. Oryginał dokumentu bankowego potwierdzającego wpłatę wadium w pieniądzu lub kserokopię tego dokumentu poświadczoną przez osobę podpisującą ofertę, należy dołączyć do oferty.
 6. Wadium wnoszone w postaci poręczenia, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, winno być wystawione na druku wystawcy i określać wierzytelność, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem, oryginał tego dokumentu należy dołączyć do oferty.
 7. Gwarancja musi także zawierać zapisy dotyczące:
  1. czasu trwania,
  2. zasad wygaśnięcia,
  3. możliwości cesji na rzecz strony trzeciej.
 8. Okres ważności gwarancji musi obejmować cały okres związania ofertą.
 9. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w Ustawie.
 10. Oferent, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku gdy:
  1. odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
  2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
  3. zawarcie umowy staje się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta.
 11. Wadium wpłacone w pieniądzu będzie zwrócone Oferentom wraz z odsetkami, wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Oferenta.Gwarancja należytego wykonania zamówienia.

 1. Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie, w jednej z form określonych w art. 148 ust. 1 Ustawy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto podanej w ofercie.
 2. Strony ustalają, że wniesione zabezpieczenie stanowi gwarancję zgodnego z umową wykonania usługi, a w szczególności służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu kar za nienależyte wykonanie zamówienia i dostarczenie lub nie wymienienie dostarczonych lecz uszkodzonych czasopism i znajduje się w dyspozycji Zamawiającego przez okres upływający w 30 [trzydziestym] dniu licząc od dnia protokolarnego odbioru usługi bez zastrzeżeń.
 3. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w ciągu 30 [trzydziestu] dni po podpisaniu protokołu odbioru usługi. Zamawiający potrąci z zabezpieczenia należytego wykonania umowy kary umowne za nie dostarczenie lub nie wymienienie dostarczonych lecz uszkodzonych czasopism.Oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokona powołana przez Dyrektora CIOP - PIB Komisja przez porównanie złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów z wymaganiami określonymi w SIWZ.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Cena - 100%


Sposób dokonywania oceny :

Kryterium „cena” (An) będzie rozpatrywane na podstawie ceny podanej przez Wykonawcę w ofercie (załącznik nr 1) dla danej części zamówienia. Wykonawca, który przedstawi najniższą cenę w ofercie dla danej części zamówienia otrzyma max. 100 pkt. Pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej, stosownie do nw. wzoru. Stosowana punktacja 0-100 pkt. Dla cen wyższych od ceny najniższej liczba punktów obliczana będzie w następujący sposób:


Cmin
An w cz.1-3 = ------------ x 100
Cn

Cmin – cena minimalna w zbiorze ofert
Cn – cena oferty rozpatrywanej
An – ocena punktowa


Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w Specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w danej części zamówienia w oparciu o określone w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji kryteria wyboru.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

SIWZ można otrzymać w pokoju nr 327.

SIWZ do pobrania w formacie PDF

 

Wyjaśnienia 1

 

Wyjaśnienia 2 


Oferty należy składać w Kancelarii, w pok. 335 do dnia 29 października 2009 r. do godz. 1000.Warszawa, dnia 15.10.2009 r.

Nr sprawy: TO/ZP-14/2009

Nr ogłoszenia: