Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
EZ/ZP-18/2009, 2009-11-25, Wykonanie robót budowlanych, obejmujących remont klatki schodowej wraz z osadzeniem parapetów i remont laboratorium 411 w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 16, a także obejmujących przebudowę pomieszczeń po zdemontowanym transformatorze na pomieszczenia laboratoryjne i pomalowanie pomieszczenia węzła cieplnego w Zakładzie Ochron Osobistych Instytutu w Łodzi, przy ul. Wierzbowej 48
OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

na wykonanie robót budowlanych, obejmujących remont klatki schodowej wraz z osadzeniem parapetów i remont laboratorium 411 w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 16, a także obejmujących przebudowę pomieszczeń po zdemontowanym transformatorze na pomieszczenia laboratoryjne i pomalowanie pomieszczenia węzła cieplnego w Zakładzie Ochron Osobistych Instytutu w Łodzi, przy ul. Wierzbowej 48 zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót stanowiącą załącznik nr 4 do SIWZ, Kosztorysem Nakładczym stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy informuje, że rozpoczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych, obejmujących remont klatki schodowej wraz z osadzeniem parapetów i remont laboratorium 411 w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 16, a także obejmujących przebudowę pomieszczeń po zdemontowanym transformatorze na pomieszczenia laboratoryjne i pomalowanie pomieszczenia węzła cieplnego w Zakładzie Ochron Osobistych Instytutu w Łodzi, przy ul. Wierzbowej 48 zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót stanowiącą załącznik nr 4 do SIWZ, Kosztorysem Nakładczym stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ znak: EZ/ZP-18/2009 z dnia 25.11.2009 r., w trybie „przetarg nieograniczony”, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami), zwanej dalej Ustawą.

Symbol CPV:
45261210-9, 45311100-1, 45324000-4, 45331210-1, 45421114-6

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.


Zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego obejmującego remont pomieszczeń laboratoryjnych i pomalowanie konstrukcji stalowej w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 16. Wartość robót uzupełniających nie przekroczy 35% wartości zamówienia podstawowego.
Wynagrodzenie za roboty uzupełniające będzie rozliczone wg stawek roboczogodziny i wielkości narzutów określonych w ofercie Wykonawcy, a ceny materiałów wg. średnich cen materiałów określonych w „Informacji o cenach materiałów budowlanych SEKOCENBUD” zeszyt 55/2009 – IV kwartał 2009 rok.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamówienie należy zrealizować w terminie do 31 grudnia 2009 r.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.


Zamawiający uzależnia ubieganie się każdego Wykonawcy, o udzielenie tego zamówienia od spełnienia przez Wykonawcę składającego ofertę niżej określonych warunków ogólnych i szczegółowych.

Warunki ogólne:
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy, tzn.:
 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wy¬konania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za¬pewniającej wykonanie zamówienia;
 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Warunki szczegółowe:
 1. Oferent powinien zaakceptować projekt umowy określony w SIWZ.
 2. Oferent powinien wykazać, że w ostatnich pięciu latach, tj. w okresie od 1 października 2004 r. do 30 września 2009 r., zrealizował co najmniej dwa remonty wnętrz budynków o wartości nie mniejszej niż 100.000 zł i przedstawić dokumenty potwierdzające, że zamówienia te zostały wykonane należycie (załącznik nr 6 – DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE), a w tym:Oferent powinien wykazać, że w ostatnich trzech latach zatrudniał średniorocznie minimum pięciu pracowników (załącznik nr 7).
  1. a)wykonanie remontu wnętrz jednego budynku obejmującego między innymi laboratoria badawcze,
  2. wykonanie remontu wnętrz jednego budynku wyłącznie poza godzinami pracy Zamawiającego.
 3. Oferent powinien wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 300 000 zł.

Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Dla potwierdzenia spełnienia warunków ogólnych i szczegółowych, określonych w pkt 6.1. i 6.2. SIWZ Wykonawcy winni przedstawić w ofercie niżej wymienione dokumenty:

 1. Oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w ART. 22 UST.1 i 24 ust 1 i 2 USTAWY odpowiednio na formularzach stanowiących załączniki nr 2a i 2b do SIWZ.
 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej. Za aktualne uznaje się zarówno w/w dokumenty wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, jak również dokumenty wystawione w okresie wcześniejszym, lecz potwierdzone (aktualizowane) w w/w wymaganym terminie przez organ, który je wystawił.
 3. Zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające odpowiednio, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego; powyżej określone zaświadczenia muszą być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 4. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów składanych wraz z ofertą.
 5. Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w przypadku, gdy cena oferty przekracza dwukrotną wysokość kapitału zakładowego spółki, winien złożyć oświadczenie zarządu spółki wraz z kopią uchwały Zgromadzenia Wspólników, potwierdzające - zgodnie z art. 230 Kodeksu spółek handlowych - odpowiednie umocowanie zarządu do złożenia oferty, chyba, że upoważnienie do złożenia oferty wynika z umowy spółki.
 6. Wypełniony i potwierdzony przez Wykonawcę Kosztorys Nakładczy - Przedmiar Robót, stanowiący załącznik nr 5, a także podpisany załącznik nr 4 „Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót”.
 7. Dla potwierdzenia spełnienia warunków określonych w pkt. 6.2.2. - wypełniony załącznik nr 6 wraz z dokumentami potwierdzającymi, że wykazane w załączniku zamówienia zostały wykonane należycie, że przekraczały wartość 100 tys. zł. oraz, że jedno z zamówień obejmowało między innymi remont laboratoriów badawczych, a jedno z zamówień było wykonywane poza godzinami pracy Zamawiającego.
 8. Dla potwierdzenia spełnienia warunków określonych w pkt. 6.2.3. - wypełnione oświadczenie na załączniku nr 7 wraz z dokumentami potwierdzającymi średnią liczbę zatrudnionych każdego roku pracowników (w ostatnich trzech latach), zgodnymi z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich dokumenty mogą być składane (np. bilans). Złożenie innych dokumentów potwierdzających wielkość zatrudnienia (np. zaświadczenie z ZUS) nie spowoduje odrzucenia oferty.
 9. Dla potwierdzenia spełnienia warunków określonych w pkt. 6.2.4. - Oferent powinien przedstawić dokument, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 300.000 zł.
 10. Oświadczenie o akceptacji warunków dotyczących wniesienia i zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy na formularzu „Oferta”.
 11. Oświadczenie na temat czasu związania Ofertą na formularzu „Oferta” stanowiącym załącznik nr 1.
 12. Oświadczenie o akceptacji projektu umowy na formularzu „Oferta” stanowiącym załącznik nr 1.
 13. Dokument potwierdzający wpłatę wadium.

Oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokona powołana przez Dyrektora CIOP-PIB Komisja przez porównanie złożonych wraz z ofertą oświadczeń
i dokumentów z wymaganiami określonymi w SIWZ.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie żądanych w pkt 7 Specyfikacji oświadczeń i dokumentów, wg formuły „spełnia - nie spełnia”.


Zabezpieczenie oferty - wadium.
 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 6.000,00 zł.
 2. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
 3. Oferent, którego oferta nie będzie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania.
 4. Wadium może być wniesione najpóźniej wraz z upływem terminu składania ofert w formach dopuszczonych Ustawą (art. 45 ust. 6), w zależności od wyboru Oferenta, tj. w postaci:Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść na konto Banku PKO SA, Odział w Warszawie ul. Jasna 1, nr 95 1240 6247 1111 0000 4975 9963, przy czym o uznaniu, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego, tj. najpóźniej przed godz. 1100 w dniu otwarcia ofert. Oryginał dokumentu bankowego potwierdzającego wpłatę wadium w pieniądzu lub kserokopię tego dokumentu poświadczoną przez osobę podpisującą ofertę, należy dołączyć do oferty.
  1. pieniężnej;
  2. poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
  3. gwarancji bankowych;
  4. gwarancji ubezpieczeniowych;
  5. poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275 ze zm.).
 5. Wadium wnoszone w postaci poręczenia, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, winno być wystawione na druku wystawcy i określać wierzytelność, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem, oryginał tego dokumentu należy dołączyć do oferty.
 6. Gwarancja musi także zawierać zapisy dotyczące:Okres ważności gwarancji musi obejmować cały okres związania ofertą.
  1. czasu trwania,
  2. zasad wygaśnięcia,
  3. możliwości cesji na rzecz strony trzeciej.
 7. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w Ustawie.
 8. Oferent, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku gdy:Wadium wpłacone w pieniądzu będzie zwrócone Oferentom wraz z odsetkami, wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Oferenta.
  1. odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
  2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
  3. zawarcie umowy staje się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta.

Gwarancja należytego wykonania zamówienia.
 1. Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy wniesie, w jednej z form określonych w art. 148 ust. 1 Ustawy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% oferowanej ceny brutto.
 2. Strony ustalają, że wniesione zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a w szczególności służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu kar za nienależyte wykonanie.
 3. Zabezpieczenie stanowiące gwarancję zgodnego z umową wykonania zamówienia (przedmiotu umowy) zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
 4. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach innych niż pieniądz, Wykonawca winien jest złożyć poręczenia lub gwarancje bankowe albo gwarancje ubezpieczeniowe o terminach ważności odniesionych do daty zakończenia wykonania zamówienia przewidzianej w umowie.
 5. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przypadku, gdy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.


Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Opis kryteriów
Cena - 100%

Sposób dokonywania oceny :
Kryterium ceny będzie rozpatrywane na podstawie ceny podanej przez Oferenta we wzorze Formularza Ofertowego (załącznik nr 1 do SIWZ).
Oferent, który przedstawi najniższą cenę w ofercie na rozpatrywaną grupę towarową otrzyma max. 100 pkt.
Inni oferenci odpowiednio mniej, stosownie do poniżej zamieszczonego wzoru.
Stosowana punktacja 0-100 pkt.

Dla cen wyższych od ceny najniższej liczba punktów obliczana będzie w następujący sposób:

Cena min. w zbiorze ofert
Liczba punktów = ---------------------------------- x 100
Cena ofertowa


Termin związania ofertą wynosi 30 dni

SIWZ można otrzymać w pokoju nr 327.

SIWZ do pobrania w formacie PDF 

Oferty należy składać w Kancelarii, w pok. 335 do dnia 16 grudnia 2009 r.
do godz. 1000. 

Warszawa, dnia 25.11.2009 r.

Nr sprawy: EZ/ZP-18/2009

Nr ogłoszenia: