Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
OG/OZ-15/2021 2021-11-10; "Dostawa oraz zapewnienie usług przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej dla CIOP-PIB” - postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

na dostawę oraz zapewnienie usług przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej dla CIOP-PIB

Warszawa, dnia 10.11.2021 r.

Nr sprawy: OG/OZ-15/2021

Nr ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ z załącznikami
Formularze w wersji edytowalnej
Pytania i odpowiedzi
POPRAWIONY Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 do SWZ
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Część 1
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Część 2
Informacja o PONOWNYM wyborze najkorzystniejszej oferty - Część 1
Unieważnienie postępowania w Części 1