Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TA/ZP-3/2009, 2009-05-20, Dostawa sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi i oprogramowaniem, a także instalacja, skonfigurowanie i przetestowanie ww. sprzętu w siedzibie Zamawiającego
OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO


Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi i oprogramowaniem, a także instalacja, skonfigurowanie i przetestowanie ww. sprzętu w siedzibie Zamawiającego.

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy informuje, że rozpoczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi i oprogramowaniem dla potrzeb badań naukowych oraz prac rozwojowych i upowszechniających w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także instalację, skonfigurowanie i przetestowanie ww. sprzętu w siedzibie Zamawiającego. Opis przedmiotu zamówienia, obejmującego 7 grup asortymentowych, warunki gwarancji i terminy dostaw zawiera załącznik nr 8, a szczegółową specyfikację poszczególnych grup – załączniki od. 8.1 do 8.7. do SIWZ TA/ZP -3/2009., w trybie „przetarg nieograniczony”, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami).
Symbol CPV: 30200000-1
30248200-1.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamówienie należy zrealizować:

 • w części określonej w grupach 5, 7 w terminie do trzech tygodni od daty zawarcia umowy
 • w części określonej w grupie 1 w terminie do czterech tygodni od daty zawarcia umowy
 • w części określonej w grupach 2, 3, 4, 6 w terminie do pięciu tygodni od daty zawarcia umowy.



Warunki ogólne:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy:
1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wy­konania zamówienia;
3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za­pewniającej wykonanie zamówienia;
4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Warunki szczegółowe:

 1. Oferta powinna zawierać propozycję dostawy co najmniej wszystkich urządzeń i wykonania usług wyspecyfikowanych w jednej z grup 1-7(załączniki od 8.1. do 8.7 do SIWZ).
 2. Wykonawca powinien zaakceptować projekt umowy, określony w załączniku nr 4 i 5 SIWZ, na formularzu ofertowym.
 3. Wykonawca powinien oświadczyć, że część zamówienia dotyczącą instalacji, skonfigurowania i przetestowania dostarczonego sprzętu nie będzie powierzona podwykonawcom (formularz ofertowy).
 4. Wykonawca powinien wykazać, na załączniku nr 6 do SIWZ – DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE, że w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania, tj. od 01.05.2006 r. do 30.04.2009 r., a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym czasie:
  A. składający ofertę na jedną z grup 1- 7, z wyjątkiem grupy 3, zrealizował co najmniej trzy dostawy komputerów wraz z ich instalacją, skonfigurowaniem i przetestowaniem, każda z dostaw o wartości netto nie mniejszej niż 20.000 zł,
  B. składający ofertę na więcej niż jedną grupę, albo na grupę 3, zrealizował co najmniej trzy dostawy sprzętu komputerowego wraz z jego instalacją, skonfigurowaniem i przetestowaniem, każda z dostaw o wartości netto nie mniejszej niż 60.000 zł,

  i przedstawić dokumenty potwierdzające, że zamówienia te zostały wykonane należycie. Dokumenty punktu B potwierdzają spełnienie warunku punktu A.


Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie żądanych w pkt 7 Specyfikacji oświadczeń i dokumentów, wg formuły „spełnia - nie spełnia”.

Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Dla potwierdzenia spełnienia warunków ogólnych i szczegółowych, określonych w pkt 6.1. i 6.2. SIWZ Wykonawcy winni przedstawić w ofercie niżej wymienione dokumenty:

 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 24 ust.1 i 2 ustawy na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ
 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 4. Aktualne zaświadczenie od właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego; powyżej określone zaświadczenia muszą być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 5. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów składanych wraz z ofertą.
 6. Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w przypadku, gdy cena oferty przekracza dwukrotną wysokość kapitału zakładowego spółki, winien złożyć oświadczenie zarządu spółki wraz z kopią uchwały Zgromadzenia Wspólników, potwierdzające - zgodnie z art. 230 Kodeksu spółek handlowych - odpowiednie umocowanie zarządu do złożenia oferty chyba, że upoważnienie do złożenia oferty wynika z umowy spółki.
 7. Dla potwierdzenia spełnienia warunków określonych w pkt. 6.2.4. - wypełniony załącznik nr 6 wraz z dokumentami potwierdzającymi, że wykazane w załączniku zamówienia, odpowiadające swoim rodzajem wymogom określonym w pkt 6.2.4., zostały wykonane należycie.
 8. Dokumenty określone w pkt 7.1.3 – 7.1.6. winny być złożone w formie oryginału lub odpisu, wypisu, wyciągu lub kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem.
 9. Oświadczenie, iż część zamówienia dotyczącą instalacji, skonfigurowania i przetestowania dostarczonego sprzętu nie będzie powierzona podwykonawcom, na Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.
 10. Oświadczenie na temat czasu związania Ofertą na Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.
 11. Oświadczenie o akceptacji projektu umowy na Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.
 12. Wypełniona i potwierdzona przez Oferenta odpowiednia część załącznika nr 7 „Formularz cenowy” (oferowana grupa/y), który zawiera następujące informacje:Wypełniona i potwierdzona przez Oferenta odpowiednia część załączników nr 8.1. – 8.7. „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – szczegółowa specyfikacja techniczna urządzeń i usług poszczególnych grup” (oferowana grupa/y 1-7).
  1. Typ oferowanego urządzenia,
  2. Producenta oferowanego urządzenia,
  3. Cenę jednostkową brutto,
  4. Wartość brutto.
 13. W formularzach stanowiących załączniki nr 8.1. – 8.7 Wykonawca podaje następujące informacje:Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium.
  1. Producenta oferowanego urządzenia,
  2. Typ oferowanego urządzenia,
  3. Faktyczne parametry oferowanych urządzeń (nie gorsze niż wymagane).


Zabezpieczenie oferty – wadium.

 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium odpowiednio w wysokości:
  Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
  1. dla grupy 1 - 800 zł (słownie zł: osiemset)
  2. dla grupy 2 - 1200 zł (słownie zł: jeden tysiąc dwieście)
  3. dla grupy 3 - 3800 zł (słownie zł: trzy tysiące osiemset)
  4. dla grupy 4 - 800 zł (słownie zł: osiemset)
  5. dla grupy 5 - 700 zł (słownie zł: siedemset)
  6. dla grupy 6 - 1400 zł (słownie zł: jeden tysiąc czterysta)
  7. dla grupy 7 - 300 zł (słownie zł: trzysta).
 2. Oferent, którego oferta nie będzie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania.
 3. Wadium może być wniesione najpóźniej wraz z upływem terminu składania ofert w formach dopuszczonych Ustawą (art. 45 ust. 6), w zależności od wyboru Oferenta, tj. w postaci:Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść na konto Banku PKO SA, Odział w Warszawie ul. Jasna 1, nr 95 1240 6247 1111 0000 4975 9963, przy czym o uznaniu, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego, tj. najpóźniej przed godz. 1100 w dniu otwarcia ofert. Oryginał dokumentu bankowego potwierdzającego wpłatę lub kserokopię tego dokumentu poświadczoną przez osobę podpisującą ofertę, należy dołączyć do oferty.
  1. pieniężnej;
  2. poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
  3. gwarancji bankowych;
  4. gwarancji ubezpieczeniowych;
  5. poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6, ust. 3, pkt 4, lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zmianami).
 4. Wadium wnoszone w postaci poręczenia, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, winno być wystawione na druku wystawcy i określać wierzytelność, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem,
 5. Gwarancja musi także zawierać zapisy dotyczące:Okres ważności gwarancji musi obejmować cały okres związania ofertą.
  1. czasu trwania,
  2. zasad wygaśnięcia,
  3. możliwości cesji na rzecz strony trzeciej.
 6. Kserokopię gwarancji (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę) należy dołączyć do oferty.
 7. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w Ustawie.
 8. Oferent, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku gdy:Wadium wpłacone w pieniądzu będzie zwrócone Oferentom wraz z odsetkami, wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Oferenta.
  1. odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
  2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
  3. zawarcie umowy staje się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta.


Gwarancja należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia gwarancji należytego wykonania umowy.

Oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokona powołana przez Dyrektora CIOP- PIB Komisja przez porównanie złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów z wymaganiami określonymi w SIWZ.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami :
Opis kryteriów
Cena - 100%
Sposób dokonywania oceny :
Kryterium ceny będzie rozpatrywane na podstawie ceny podanej przez Oferenta na poszczególne grupy towarowe we wzorze Formularza Ofertowego (załącznik nr 1).
Oferent, który przedstawi najniższą cenę w ofercie na rozpatrywaną grupę towarową otrzyma max. 100 pkt.
Inni oferenci odpowiednio mniej, stosownie do poniżej zamieszczonego wzoru.
Stosowana punktacja 0-100 pkt.
Dla cen wyższych od ceny najniższej liczba punktów obliczana będzie w następujący sposób:

Cena min. w zbiorze ofert
Liczba punktów w grupie 1-7 = ---------------------------------- x 100
Cena ofertowa

Termin związania ofertą wynosi 30 dni

SIWZ można otrzymać w pokoju nr 327.
załącznik nr 7 do SIWZ
załączniki nr 8.1 do 8.7 do SIWZ

Adres strony internetowej na której jest udostępniona SIWZ: www.ciop.pl

Oferty należy składać w Kancelarii, w pok. 335 do dnia 3 czerwca 2009 r., do godz. 1000.



Wyjaśnienia




Warszawa, dnia 20.05.2009 r.

Nr sprawy: TA/ZP-3/2009

Nr ogłoszenia: