Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TA/ZP-17/2011, 2011-06-17, Dostawa sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi dla potrzeb badań naukowych oraz prac rozwojowych i upowszechniających w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU  POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Dostawa sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi dla potrzeb badań naukowych oraz prac rozwojowych i upowszechniających w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także instalacja, skonfigurowanie i przetestowanie ww. sprzętu w siedzibie Zamawiającego

Ogłoszenie o zamówieniu :


SIWZ do pobrania :


Załącznik :


Wyjaśnienia 21.06.2011:


Wyjaśnienia 28.06.2011: 

Data: 2011-06-22
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

Zamawiający informuje, że w związku z nadesłanymi przez Wykonawców pytaniami dotyczącymi treści SIWZ zmienia termin składania ofert (rozdz. XII, ust. 1 i 2 oraz rozdz. XIII ust. 1 SIWZ) z dnia 27.06.2011 r. na dzień 30.06.2011 r. Miejsce oraz godzina składania ofert pozostaje bez zmian. Powyższą zmianę Zamawiający wprowadza działając zgodnie z art. 38 ust. 4 i 4a pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2011_06_22 :

 


Warszawa, dnia 17.06.2011 r.

Nr sprawy: TA/ZP-17/2011

Nr ogłoszenia: 168585 - 2011