Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TA/ZP-12/2011, 2011-05-10, Dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego wyposażenia do posiadanego przez Zamawiającego automatycznego impaktora kaskadowego firmy DEKATI model DK-OELPI-03 30LPM

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU  POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego wyposażenia do posiadanego przez Zamawiającego automatycznego impaktora kaskadowego firmy DEKATI model DK-OELPI-03 30LPM wraz z zainstalowaniem i uruchomieniem wyposażenia, sprawdzeniem poprawności funkcjonowania wraz z ww. impaktorem i przeszkoleniem dwóch pracowników Zamawiającego w zakresie jego obsługi

Ogłoszenie o zamówieniu :

SIWZ do pobrania :


Warszawa, dnia 10.05.2011 r.

Nr sprawy: TA/ZP-12/2011

Nr ogłoszenia: 133461-2011