Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TA/ZP–9/2021 2021-07-27; Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na usługę "Wykonanie serwisu internetowego opartego na systemie CMS"

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na usługę "Wykonanie serwisu internetowego opartego na systemie CMS"

Warszawa, dnia 27.07.2021 r.

Nr sprawy: TA/ZP–9/2021

Nr ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki do SWZ w wersji edytowalnej
Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o unieważnieniu postępowania