Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TP/ZP-6/2018, 2018-03-08; Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ekspertów ds. zastosowania ICF

Zamówienie ma umożliwić realizację działań planowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w projekcie „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”, który stanowi projekt pozakonkursowy koncepcyjny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych

 

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

na świadczenie usług ekspertów ds. zastosowania ICF

Warszawa, dnia 08.03.2018 r.

Nr sprawy: TP/ZP-6/2018

Nr ogłoszenia: 528363-N-2018

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ dla Wykonawców.
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyniku postępowania