Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TA/ZP-7/2010, 2010-06-21, Budowa docelowej infrastruktury teleinformatycznej, zwanej dalej Rozwiązaniem, obejmującej dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z instalacją, skonfigurowaniem, i uruchomieniem, oraz modernizację istniejącej infrastruktury Zamawiającego, a także wdrożenie gotowego i dostosowanego do potrzeb Zamawiającego systemu portalowej komunikacji elektronicznej klasy ECM (ang. Enterprises Content Management), łącznie z migracją danych, przy zapewnieniu dla całości Rozwiązania stosownych gwarancji i rękojmi oraz opieki serwisowej (technicznej).

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Budowa docelowej infrastruktury teleinformatycznej, zwanej dalej Rozwiązaniem, obejmującej dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z instalacją, skonfigurowaniem, i uruchomieniem, oraz modernizację istniejącej infrastruktury Zamawiającego, a także wdrożenie gotowego i dostosowanego do potrzeb Zamawiającego systemu portalowej komunikacji elektronicznej klasy ECM (ang. Enterprises Content Management), łącznie z migracją danych, przy zapewnieniu dla całości Rozwiązania stosownych gwarancji i rękojmi oraz opieki serwisowej (technicznej). Ogłoszenie dotyczy projektu nr POIG.02.03.01-00-010/09 pt. „Platforma informatyczna wspomagająca prowadzenie badań oraz prac rozwojowych i upowszechniających w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG), oś priorytetowa „infrastruktura sfery R + B” oraz działanie 2.3 „Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki”, dofinansowanego w formie pomocy bezzwrotnej ze środków Unii Europejskiej


Ogłoszenie o zamówieniu :


Załaczniki do ogłoszenia :


Warszawa, dnia 21.06.2010 r.

Nr sprawy: TA/ZP-7/2010

Nr ogłoszenia: ENOTICES 21/06/2010- ID:2010-078609