Odpowiedzi na pytania prawne
Pytania
Odpowiedzi
Kategoria: Komentarze

Dokumentacja pracownicza – zmiana rozporządzenia

W dniu 17 maja 2023 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. poz. 879) wydane na podstawie art. 2981 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2022 r. poz. 1510, 1700 i 2140 oraz z 2023 r. poz. 240 i 641).

 

Rozporządzenie zmienia rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. poz. 2369 oraz z 2023 r. poz. 471) i wprowadza zmiany w § 3 w pkt 2 rozporządzenia, dodając nowe rodzaje dokumentów do katalogu dokumentów i oświadczeń zawartych w części B akt osobowych pracownika:

  • wniosek pracownika o zmianę rodzaju umowy o pracę na umowę o pracę na czas nieokreślony lub o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy, w tym polegające na zmianie rodzaju pracy lub zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy, i odpowiedź pracodawcy na ten wniosek pracownika (art. 293 § 1 i 3 Kodeksu pracy);
  • wniosek pracownika o wskazanie przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy o pracę na okres próbny za wypowiedzeniem albo zastosowanie działania mającego skutek równoważny z rozwiązaniem umowy o pracę i odpowiedź pracodawcy na ten wniosek pracownika (art. 294 § 3 i 4 Kodeksu pracy);
  • dokumenty dotyczące elastycznej organizacji pracy (art. 1881 Kodeksu pracy).

 

W § 6 w pkt 1 lit. b rozporządzenia, w części dotyczącej wniosków pracownika, dodano wnioski dotyczące ubiegania się o zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej i korzystania z niego (art. 1481 Kodeksu pracy) oraz ubiegania się o urlop opiekuńczy i korzystania z niego (art. 1731 Kodeksu pracy). Znowelizowano także brzmienie przepisu § 6 pkt 1 lit. d tiret pierwsze rozporządzenia, który w zakresie dokumentów dotyczących ewidencjonowania czasu pracy został rozszerzony o zgodę pracownika wychowującego dziecko do ukończenia przez nie ósmego roku życia.

 

Oprac. Anna Gałązka-Sobocka

specjalistka ds. legislacji

BP6/2023

CiopAppLinkFiles
 
Maksymalizuj
Minimalizuj