Odpowiedzi na pytania prawne
Pytania
Odpowiedzi
Kategoria: Komentarze

Wymagania kwalifikacyjne oraz szkolenia dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej – zmiana rozporządzenia

W dniu 13 maja 2023 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. poz. 816) wydane na podstawie art. 16a ust. 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2057).

 

Rozporządzenie zmienia rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. poz. 1962). Przedmiotowa regulacja nowelizuje załącznik nr 1, określający szczegółowe wymagania kwalifikacyjne, jakie powinni spełniać pracownicy na poszczególnych stanowiskach pracy w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, oraz przepis § 3 ust. 1, wskazując, że za równorzędne ze szkoleniem w zawodzie strażak uznaje się:

 

  • osiągnięcie potwierdzonych efektów kształcenia określonych dla kwalifikacji ,,MS.20. Wykonywanie działań ratowniczych” w zawodzie technik pożarnictwa, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2023 r. poz. 900), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r.,
  • osiągnięcie potwierdzonych efektów kształcenia określonych dla kwalifikacji „BPO.03. Wykonywanie działań ratowniczych” w zawodzie technik pożarnictwa, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

 

Oprac. Anna Gałązka-Sobocka

specjalistka ds. legislacji

BP6/2023

CiopAppLinkFiles
 
Maksymalizuj
Minimalizuj