Odpowiedzi na pytania prawne
Pytania
Odpowiedzi
Kategoria: Komentarze

Szczególne regulacje w zakresie transportu i gospodarki morskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - ustawa

 

W dniu 26 marca 2022r., z mocą od dnia 24 lutego 2022 r., weszła w życie ustawa z dnia 23 marca 2022 r. o szczególnych regulacjach w zakresie transportu i gospodarki morskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy (Dz.U. poz. 684).

 

Ustawa określa szczególne regulacje w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy dotyczące:

  • przewozów drogowych i kolejowych,
  • dokumentów stosowanych w transporcie i ruchu drogowym,
  • odnawiania przez właściwe organy Rzeczypospolitej Polskiej dyplomów kwalifikacyjnych marynarzy wydanych przez właściwe organy administracji Ukrainy.

Zgodnie z regulacjami zawartymi wart. 2-4 ustawy w okresie od 24 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. dobowy wymiar czasu pracy obsady pociągu, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1984), oraz pracowników, o których mowa wart. 22d tej ustawy, niezbędnych do obsługi pasażerskich przewozów kolejowych przewożących osoby przemieszczające się z terytorium Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, może zostać wydłużony do 16 godzin, przy czym łączny czas prowadzenia pojazdu kolejowego lub pociągu nie może przekroczyć dziewięciu godzin (art. 2 ust. 1). W tym przypadku dopuszczalne jest ograniczenie nieprzerwanego odpoczynku, o którym mowa wart. 132 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320, z późno zm.), do nie mniej niż ośmiu godzin, i nieprzerwanego odpoczynku, o którym mowa wart. 133 § 1 tej ustawy, do nie mniej niż 32 godzin, obejmującego co najmniej osiem godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego.
 

W przypadku, o którym mowa wart. 2 ust. 1 ustawy, w zakresie odpoczynku określonego wart. 132 § Kodeksu pracy, pracownikowi przysługuje równoważny okres odpoczynku w wymiarze różnicy między 11 godzinami a liczbą godzin krótszego wykorzystanego okresu odpoczynku. Równoważnego okresu odpoczynku pracodawca udziela w okresie nie dłuższym niż osiem tygodni.

W okresie od 24 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. maszynista obsługujący przewozy kolejowe, o których mowa wart. 2 ustawy, który nie posiada znajomości odcinków linii kolejowych, na których ma prowadzić pojazd kolejowy lub pociąg, może go prowadzić bez obecności w kabinie innego maszynisty lub przedstawiciela zarządcy infrastruktury kolejowej, posiadających udokumentowaną znajomość tych odcinków. Prędkość jazdy pojazdu kolejowego lub pociągu w takim przypadku nie może być większa niż 60 km/h. W okresie od 24 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. do obsługi przewozów kolejowych, o których mowa w wymienionym przepisie, może zostać wyznaczony kierownik pociągu, który nie posiada znajomości obsługiwanego odcinka linii kolejowej.
 

W okresie od 24 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. pociągi przewożące osoby przemieszczające się z terytorium Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy mogą być prowadzone przez maszynistę posiadającego wpisaną w świadectwie maszynisty kategorię uprawnień uprawniającą wyłącznie do prowadzenia pociągów towarowych na danym typie pojazdu kolejowego w rozumieniu

art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, pod warunkiem że przewóz osób przemieszczających się z terytorium Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odbywa się przy użyciu tego samego typu pojazdu kolejowego.
 

W przypadku odnawiania przez właściwe organy Rzeczypospolitej Polskiej dyplomów kwalifikacyjnych marynarzy przepis art. 16 ust. 1 ustawy określa, że dyplomy kwalifikacyjne marynarzy wydane przez właściwe organy administracji Ukrainy na podstawie Prawideł II/1, II/2, III/1, III/2, III/3 i III/6 Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1978 r. (Dz.U. z 1984 r. poz. 201, z późno zm.), które utraciły albo utracą ważność od 24 lutego 2022 r., mogą zostać jednorazowo odnowione zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 68 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz.U. z 2022 r. poz. 515) na dwa lata na podstawie poświadczonej przez kapitana statku lub armatora praktyki pływania na morskich statkach handlowych w żegludze międzynarodowej. Odnowione dyplomy nie podlegają ponownemu odnowieniu przez właściwe organy Rzeczypospolitej Polskiej i są opatrywane przez dyrektora urzędu morskiego adnotacją "nie podlega odnowieniu".

 

Oprac. Anna Gałązka
specjalistka ds. legislacji
BP5/2022

 

CiopAppLinkFiles
 
Maksymalizuj
Minimalizuj