Odpowiedzi na pytania prawne
Pytania
Odpowiedzi
Kategoria: Komentarze

Przygotowanie lotnisk do sytuacji zagrożenia oraz lotniskowe służby ratowniczo-gaśnicze - nowe rozporządzenie

 

W dniu 11 marca 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie przygotowania lotnisk do sytuacji zagrożenia oraz lotniskowych służb ratowniczo-gaśniczych (Dz.U. poz. 453).

 

Rozporządzenie określa: wymagania dotyczące przygotowania lotniska do sytuacji zagrożenia oraz planu działania w sytuacji zagrożenia; zakres obowiązków podmiotów, o których mowa wart. 84 ust. 6 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze; warunki i program szkolenia służb ratowniczo-gaśniczych, o których mowa wart. 84 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze.

Zgodnie z przepisami przejściowymi rozporządzenia w sprawach postępowań o wydanie, wznowienie ważności, przedłużenie ważności albo zmianę certyfikatu lotniska użytku publicznego, wszczętych i niezakończonych przed 11 marca 2022 r., stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 lutego 2022 r. Certyfikaty lotnisk użytku publicznego wydane przed 11 marca 2022 r. zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.

W sprawach postępowań o wpisanie lotniska do rejestru lotnisk cywilnych lub wydanie zezwolenia na dokonanie istotnych zmian eksploatacyjnych i technicznych lotniska, wszczętych i niezakończonych przed 11 marca 2022 r., stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 lutego 2022 r.

Badania lekarskie strażaków lotniskowych służb ratowniczo-gaśniczych, wykonane na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie przygotowania lotnisk do sytuacji zagrożenia oraz lotniskowych służb ratowniczo-gaśniczych (Dz.U. poz. 487), zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane . Do szkoleń strażaków lotniskowych służb ratowniczo-gaśniczych, które się rozpoczęły i nie zakończyły się przed 11 marca 2022 r., stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie przygotowania lotnisk do sytuacji zagrożenia oraz lotniskowych służb ratowniczo-gaśniczych.

Strażaków lotniskowych służb ratowniczo-gaśniczych, którzy w dniu wejścia w życie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 lutego 2022 r. mieli udokumentowane ukończenie szkolenia poligonowego lub równoważnego szkolenia w zakresie ratownictwa lotniskowego, uznaje się za przeszkolonych w zakresie szkolenia poligonowego. Szkolenia poligonowe lub równoważne szkolenia w zakresie ratownictwa lotniskowego, ukończone przed 11 marca 2022 r., zachowują ważność przez cztery lata od dnia ich ukończenia.

Jeżeli lotnisko, na którym zorganizowano lotniskowe służby ratowniczo-gaśnicze, ma po raz pierwszy uzyskać certyfikat lotniska, zarządzający tym lotniskiem zapewnia strażakom lotniskowych służb ratowniczo-gaśniczych szkolenie wstępne, o którym mowa w § 24 ust. 1 rozporządzenia, i szkolenie poligonowe, o którym mowa w § 24 ust. 4 rozporządzenia, przed wydaniem certyfikatu, o którym mowa wart. 160 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze.

Plany działania w sytuacji zagrożenia opracowane przed 11 marca 2022 r. podlegają dostosowaniu do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 1 lutego 2022 r. w terminie 12 miesięcy od dnia jego wejścia w życie. Zarządzający lotniskami dostosują lotniska do wymagań określonych w § 28 ust. 4 rozporządzenia w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 lutego 2022 r.

 

Oprac. Anna Gałązka
specjalistka ds. legislacji
BP4/2022

CiopAppLinkFiles
 
Maksymalizuj
Minimalizuj